Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne państw wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SPPW(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw wschodu
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): SM2_W04,S M2_W05; SM2_W06.


Umiejętności (U): SM2_U07; SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11; SM2_U12.


Kompetencje społeczne (K): SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07; SM2_K08.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na analizę i ocenę systemów politycznych państw wschodu z użyciem podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie oraz wzmacnianie ich otwartości na inne kultury. Celem jest wzmocnienie ich wiedzy/umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze zrozumienia relacji między prawem a politykom w przestrzeni ustrojowej, umiejętności identyfikowania i oceny zmian politycznych w danych państwie, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego w tych państwach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.

2. A. Michalak, Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor, Łódź 2019.

3. А. Д. Воскресенский, Политические системы и модели демократии на востоке, Москва 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы, ред. А.Д. Воскресенский, Москва 2011.

2. Publikacje z serii "Systemy konstytucyjne państw współczesnego świata" wydawanej przez Wydawnictwo Sejmowe.

3. Teksty konstytucji omawianych państw dostępne w języku polskim na stronach Sejmu lub w wypadku braku polskiej wersji dostępne w Internecie w języku obcym.

4. Inne materiały wskazywane na bieżąco na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SM2_W04: Student w pogłębiony sposób zna wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane z systemami politycznymi państw wschodu, złożone uwarunkowania aksjologiczne tych systemów politycznych.

SM2_W05: Student zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z tego zakresu, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

SM2_W06: Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

Umiejętności:

SM2_U07: Student potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o systemach politycznych państw wschodu, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

SM2_U08: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

SM2_U09: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

SM2_U10: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z systemami politycznymi państw wschodu ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

SM2_U11: Student potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

SM2_U12: Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z systemów politycznych państw wschodu przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

SM2_K05: Student potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K06: Student potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SM2_K07: Student potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K08: Student potrafi odpowiedzialnie pełnić politologiczne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie monograficznym (MT): 30 h.

Przygotowanie referatu (prezentacji): 15 h.

Przygotowanie do kolokwium (testu): 15 h.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 h.

Konsultacje: 15 h.

SUMA GODZIN: 100 h (4 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą: ocieniania ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

-------------------

Kryteria oceniania

Wiedza:

SM2_W04: Student w pogłębiony sposób zna wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane z systemami politycznymi państw wschodu, złożone uwarunkowania aksjologiczne tych systemów politycznych.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na systemy polityczne państw wschodu.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem systemy polityczne państw wschodu.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla badań porównawczych systemów politycznych państw wschodu.

SM2_W05: Student zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z tego zakresu, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na analizę ustroju wybranego systemu politycznego państwa wschodniego.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem system polityczny wybranego państwa wschodu.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla badań porównawczych systemów politycznych państw wschodu.

SM2_W06: Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na systemy polityczne państw wschodu.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem systemy polityczne państw wschodu.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu oraz rozumie potrzebę poszanowania odmienności ustrojowej państw wschodu i ich prawa do własnej drogi rozwoju politycznego.

Umiejętności:

SM2_U07: Student potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o systemach politycznych państw wschodu, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o systemach politycznych państw wschodu, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

SM2_U08: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

SM2_U09: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu systemów politycznych państw wschodu by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

SM2_U10: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z systemami politycznymi państw wschodu ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z systemami politycznymi państw wschodu ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

SM2_U11: Student potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

SM2_U12: Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z systemów politycznych państw wschodu przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, swobodnie potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z systemów politycznych państw wschodu przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

SM2_K05: Student potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K06: Student potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym znawstwem potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedze i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SM2_K07: Student potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym zaangażowaniem podejmuje się wypełnienia zobowiązań społecznych, inspiruje i organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K08: Student potrafi odpowiedzialnie pełnić politologiczne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym zaangażowaniem podejmuje odpowiedzialne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na analizę i ocenę systemów politycznych państw wschodu z użyciem podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie oraz wzmacnianie ich otwartości na inne kultury. Celem jest wzmocnienie ich wiedzy/umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze zrozumienia relacji między prawem a politykom w przestrzeni ustrojowej, umiejętności identyfikowania i oceny zmian politycznych w danych państwie, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego w tych państwach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.

2. A. Michalak, Systemy konstytucyjne wybranych państw Azji Południowo-Wschodniej: Singapur, Malezja, Tajlandia, Timor, Łódź 2019.

3. А. Д. Воскресенский, Политические системы и модели демократии на востоке, Москва 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы, ред. А.Д. Воскресенский, Москва 2011.

2. Publikacje z serii "Systemy konstytucyjne państw współczesnego świata" wydawanej przez Wydawnictwo Sejmowe.

3. Teksty konstytucji omawianych państw dostępne w języku polskim na stronach Sejmu lub w wypadku braku polskiej wersji dostępne w Internecie w języku obcym.

4. Inne materiały wskazywane na bieżąco na zajęciach.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)