Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SPPWŚ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,

SM1_W05,

SM1_W06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie specyfiki systemów polityczno- prawnych na świecie. Na zajęciach przedstawione są różnice pomiędzy rozwiązaniami, które przyjęły poszczególne państwa, a także ich oryginalność na skalę światową.

Pełny opis:

Zakres zajęć:

1. Zagadnienia wprowadzające

Szczegółowe omówienie zajęć oraz zasad zaliczenia przedmiotu

2. System polityczno- prawny Wielkiej Brytanii;

3. System Westminsterski w dominiach- Australia, Kanada, Nowa Zelandia;

4. System kanclerski Republiki Federalnej Niemiec;

5. System polityczno- prawny V Republiki Francuskiej.

6. System polityczno- prawny Szwajcarii;

7. System polityczno- prawny Włoch;

8. System polityczno- prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki;

9. Systemu polityczno-prawne państw bałtyckich- Litwa, Łotwa i Estonia;

10. Systemy polityczno- prawne w Ameryce Łacińskiej- Chile, Kolumbia;

11. Systemy polityczno- prawne Rumunii i Ukrainy;

12. Systemy polityczno- prawne państw Półwyspu Iberyjskiego- Hiszpania, Portugalia;

13. System polityczno- prawny RPA.

14. Systemy polityczno-prawne Dalekiego Wschodu- Korea Południowa, Japonia.

15. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. B. Szmulik, Warszawa 2013;

Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012;

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013

Literatura dodatkowa:

Publikacje z serii "Systemy konstytucyjne państw współczesnego świata" wydawanej przez Wydawnictwo Sejmowe;

Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W04 w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych.

SM1_W05 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

podstawową wiedzę ogólną z zakresu politologicznych aspektów stosunków

międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu

o profilu praktycznego zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych

albo przedsiębiorcę, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także

posła lub senatora; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

SM1_W06 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z politologicznymi

aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych

rodzajów działalności zawodowej związanej z politologicznymi aspektami

stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady

tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Udział w konwersatorium: 15h

Przygotowanie do zaliczenia: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15h

SUMA GODZIN: 50 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- odpowiednia frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

- ocena z zaliczenia

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących systemów politycznych.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy systemów politycznych.

Student nie umie zbierać danych dotyczące analizowanych zagadnień.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia systemów politycznych w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy systemów politycznych w

stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia systemów politycznych w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień systemów politycznych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia systemów politycznych.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień systemów politycznych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)