Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System prawny Stanów Zjednoczonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SprSZ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System prawny Stanów Zjednoczonych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06, SM1_U06,

SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10,

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzą studentów w historię amerykańskiego systemu prawnego w ramach tego jak wyewoluował on brytyjskiego prawa precedensowego o zyskał własną niezależność w Stanach Zjednoczonych. Szczególna uwagę przywiązano do roli partii politycznych, trójpodziału władzy oraz relacji pomiędzy federacją a stanami.

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci otrzymują wiedzę na temat funkcjonowania trzech gałęzi władzy państwowej (Prezydent; Kongres; Sąd Najwyższy), ich wzajemnych relacji (reguła kontroli i równowagi), a także szczegółów najważniejszych procesów politycznych (uchwalanie prawa, wybór prezydenta), zakresu kompetencji oraz postępowania w wypadkach nadużycia władzy (impeachment). Student otrzymuje tez wiedze w zakresie procedury sądowej oraz wyroków sądów dotyczących wybranych zagadnień społecznych.

Student otrzymuje tez wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu partyjnego w USA.

Literatura:

Z. Lewicki (red) Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo. Aspra JR 2017.

Wojciech Sokolewicz, red. Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych

Wojciech Sokolewicz, red., Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych

Ameryki

Literatura uzupełniajaca:

Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Lesław Kanski, Kompetencje Kongresu w zakresie polityki zagranicznej

Paweł Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ryszard Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, vol. I-III

Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych

Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych

Violetta Siedliska, Sadownictwo amerykanskie w Konstytucji

Łukasz Wordliczek, Kształtowanie sie uprawnien prezydenta USA

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uczęszczać na zajęcia (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności).

Na każdych zajęciach student musi posiadać ze sobą Konstytucję USA w wersji papierowej.

Student musi zapoznać się z wybranymi przez prowadzącego materiałami źródłowymi (np Artykuły Federalisty).

Na każdych zajęciach student musi umieć zreferować 1-2 interesujące wydarzenie polityczno-prawne, jakie miało miejsce w ciągu tygodnia w USA.

ZALICZENIE

zaliczenie w formie testu na MS Teams, - po ostatnich zajeciach przewidzianych w planie zajęć. Student otrzyma 20-25 pytań

EK1.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą uumiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)