Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystąpienia publiczne w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-WPSM-p Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U05

SM1_U09

SM1_U10

SM1_U11

SM1_U14

SM1_U16

SM1_K01

SM1_K02

SM1_K06

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: studia nad wystąpieniami publicznymi – opanowanie stresu, tworzenie idei i konstruowanie wypowiedzi, używanie narzędzi technicznych i elementów mowy pozawerbalnej, by wzbudzić ciekawość, zaangażowanie, przekazać idee, zainspirować i poruszyć.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. sprawność prezentacyjna – umiejętność, którą można kształtować,

2. budowanie idei/wybór idei wartej upowszechnienia – temat przewodni wystąpienia,

3. popularne pułapki w wystąpieniach publicznych,

4. przygotowanie - multimedia, scenariusz, próby, rozpoczęcie i zakończenie wystąpienia,

5. na scenie - ubiór, przygotowanie mentalne, aranżacja przestrzeni, innowacje technologiczne,

6. doskonalenie przekazu werbalnego i kontrolowanie przekazu niewerbalnego - głos i ciało,

7. specyfika wystąpień międzynarodowych,

8. analiza publicznych wystąpień międzynarodowych.

Literatura:

Ch. Anderson, TED Talka. Oficjalny poradnik TED. Jak przygotować wystąpienie publiczne, Wrocław 2018 r.

C. Gallo, Mów jak TED. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców, Warszawa 2016 r.

J. Donovan, Jak wygłosić mowę życia, Warszawa 2016 r.

A. Rzędowska, J. Rzędowski, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Warszawa 2018 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Wymienia podstawowe elementy struktury wystąpienia publicznego

EK 2: Identyfikuje idee prezentowane podczas wystąpienia

EK 3: Poddaje umiejętnej krytyce poprawność analizowanego wystąpienia

EK 4: Identyfikuje i eliminuje pułapki w wystąpieniach publicznych

EK 5: Opracowuje wystąpienie publiczne na temat dowolny i zadany

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (w szczególności film, Internet, materiały archiwalne); klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy (w szczególności film, Internet, materiały archiwalne); klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna; referat

Opis ECTS

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 10 h

Przygotowanie prezentacji (referatu): 25 h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: frekwencja, aktywność i prezentacja określonego tematu w formie referatu.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.