Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami międzynarodowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-ZPM(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami międzynarodowymi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09

SM1_W18

SM1_U06

SM1_U16

SM1_K02

SM1_K05


Skrócony opis:

Podstawowym celem jest przekazanie informacji na temat mechanizmów zarządzania w środowisku międzynarodowym. We współczesnym świecie w związku z procesami globalizacji obserwujemy zjawiska takie, jak respacjalizacja - czyli transformacja przestrzeni i deterytorializacja, czyli osłabienie związków między przestrzenią społeczną a konkretnym terytorium. W związku z tym coraz więcej istotnych z punktu widzenia obywateli projektów ma charakter międzynarodowy ściśle związany z ponadnarodowymi interakcjami o charakterze komunikacyjnym, inwestycyjnym, gospodarczym, kulturowym itd. Podczas zajęć konwersatoryjnych z przedmiotu realizowanego w ramach ścieżki kształcenia "Instytucje międzynarodowe" Student zdobędzie podstawowe informacje z zakresu planowania, realizacji, koordynowania i kontroli zadań przewidzianych w różnego rodzaju projektach międzynarodowych.

Pełny opis:

Na przykładzie konkretnych instytucji m.in. agencji regulacyjnych UE Student podda praktycznej analizie interakcje między poszczególnymi organami takich gremiów i ich wpływ na skuteczność w realizacji poszczególnych projektów.

Zakres tematyczny:

1) Instytucjonalizacja i internacjonalizacja życia społecznego.

2) Wprowadzenie do zarządzania projektami - podstawowe pojęcia.

3) Projekt międzynarodowy i jego charakterystyka: przygotowanie, założenia, ocena skuteczności, wdrażanie, kontrola.

4) Role i style zarządzania.

5) Budowanie zespołu projektowego - rola kultury organizacyjnej.

6) Narzędzia wspomagające procesy projektowe.

7) Techniki miękkie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi.

8) Analiza przypadku szczególnego - zarządzanie w ramach UE: case study - agencje regulacyjne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik:

Pawlak, Marek, Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2012.

Literatura dodatkowa (dla zainteresowanych):

Artykuły:

Clarke, Diana: Kompetencje skumulowane czyli warunki funkcjonowania efektywnych zespołów międzynarodowych, "Personel i zarządzanie" 2003, nr 19, ss. 28-31.

Fastnacht, Danuta: Kompetencje miękkie w zarządzaniu, "Zeszyty naukowe WSZOP" 2006, nr 1(2), ss. 109-114.

Klimczok, Monika: Wpływ kultury organizacyjnej państw europejskich i azjatyckich na poziom zarządzania w organizacji, "Zeszyty naukowe WSH. Zarządzanie" 2015, nr 1, ss. 49-60.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Student rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania międzynarodowego

EK2 Student rozpoznaje procesy zachodzące w instytucjach międzynarodowych z zakresu przygo-towania i realizacji projektów

EK3 Student ma wiedzę o mechanizmach internacjonalizacji i instytucjonalizacji i ich konsekwen-cjach dla realizacji projektów międzynarodowych

EK4 Student potrafi scharakteryzować podstawowe kompetencje miękkie istotne z punktu widzenia planowania, wdrażania i monitorowania projektów międzynarodowych

EK5 Student potrafi rozpoznać praktyczne konsekwencje określonych mechanizmów zarządzania projektami międzynarodowymi dla efektywności współpracy międzynarodowej

EK6 Student rozpoznaje związki pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania międzynarodo-wego a praktycznymi interakcjami w strukturze instytucjonalnej konkretnych organizacji międzyna-rodowych

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium 15 h

Przygotowanie do zajęć 15 h

Lektura zadanej literatury 10 h

Przygotowanie do prezentacji zespołowej 10 h

Suma godzin 50 h

Liczba ECTS 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2):

EK1 Student nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania międzynarodowego

EK2 Student nie rozpoznaje procesów zachodzących w instytucjach międzynarodowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów

EK3 Student nie ma wiedzy o mechanizmach internacjonalizacji i instytucjonalizacji i ich konsekwencjach dla realizacji projektów międzynarodowych

EK4 Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych kompetencji miękkich istotnych z punktu widzenia planowania, wdrażania i monitorowania projektów międzynarodowych

EK5 Student nie potrafi rozpoznać praktycznych konsekwencji określonych mechanizmów zarządzania projektami międzynarodowymi dla efektywności współpracy międzynarodowej

EK6 Student nie rozpoznaje związków pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania między-narodowego a praktycznymi interakcjami w strukturze instytucjonalnej konkretnych organizacji międzynarodowych

Na ocenę dst (3):

EK1 Student rozumie w stopniu wystarczającym i potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania międzynarodowego

EK2 Student rozpoznaje w stopniu dostatecznym procesy zachodzące w instytucjach międzynarodowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów

EK3 Student ma podstawową wiedzę o mechanizmach internacjonalizacji i instytucjonalizacji i ich konsekwencjach dla realizacji projektów międzynarodowych

EK4 Student potrafi w stopniu dostatecznym scharakteryzować podstawowe kompetencje miękkie istotne z punktu widzenia planowania, wdrażania i monitorowania projektów międzynarodowych

EK5 Student potrafi rozpoznać podstawowe praktyczne konsekwencje określonych mechanizmów zarządzania projektami międzynarodowymi dla efektywności współpracy międzynarodowej

EK6 Student rozpoznaje w stopniu dostatecznym związki pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania międzynarodowego a praktycznymi interakcjami w strukturze instytucjonalnej konkretnych organizacji międzynarodowych

Na ocenę db (4):

EK1 Student dobrze rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania międzynarodowego

EK2 Student rozpoznaje w stopniu dobrym procesy zachodzące w instytucjach międzynarodowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów

EK3 Student ma dużą wiedzę o mechanizmach internacjonalizacji i instytucjonalizacji i ich konsekwencjach dla realizacji projektów międzynarodowych

EK4 Student potrafi w stopniu dobrym scharakteryzować kompetencje miękkie istotne z punktu widzenia planowania, wdrażania i monitorowania projektów międzynarodowych

EK5 Student potrafi dobrze rozpoznać praktyczne konsekwencje określonych mechanizmów zarządzania projektami międzynarodowymi dla efektywności współpracy międzynarodowej

EK6 Student rozpoznaje w stopniu dobrym związki pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania międzynarodowego a praktycznymi interakcjami w strukturze instytucjonalnej konkretnych organizacji międzynarodowych

Na ocenę bdb (5):

EK1 Student bardzo dobrze rozumie i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania między-narodowego

EK2 Student znakomicie rozpoznaje procesy zachodzące w instytucjach międzynarodowych z zakresu przygotowania i realizacji projektów

EK3 Student ma obszerną wiedzę o mechanizmach internacjonalizacji i instytucjonalizacji i ich konsekwencjach dla realizacji projektów międzynarodowych

EK4 Student potrafi w wyczerpujący sposób scharakteryzować podstawowe kompetencje miękkie istotne z punktu widzenia planowania, wdrażania i monitorowania projektów międzynarodowych

EK5 Student potrafi doskonale rozpoznać praktyczne konsekwencje określonych mechanizmów zarządzania projektami międzynarodowymi dla efektywności współpracy międzynarodowej

EK6 Student bardzo dobrze rozpoznaje związki pomiędzy teoretycznymi założeniami zarządzania międzynarodowego a praktycznymi interakcjami w strukturze instytucjonalnej konkretnych organizacji międzynarodowych

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1-EK6 są tzw. metody dialogowe (debata, wykład konwersatoryjny, prezentacja zadanego tekstu przygotowana w zespołach kilkuosobowych). Są one uzupełniane wykładem informacyjnym i problemowym.

Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz ocena z zaliczenia pisemnego (pytania otwarte / esej).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)