Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MPP(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01,

SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05,

SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Wprowadzenie w tematykę międzynarodowego prawa pracy.

Założenia i cele

(szczegółowe):

Znajomość podstawowych zasad międzynarodowego prawa pracy, znajomość organizacji, struktury oraz instrumentów działania MOP, oraz wiążących Polskę konwencji MOP.

Pełny opis:

Międzynarodowe Prawo Pracy - zagadnienia:

1. Publiczne prawo międzynarodowe - źródła prawa; Umowa międzynarodowa jako zródło prawa międzynarodowego;

2. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowej; System organów ONZ

3. Pojęcie międzynarodowego prawa pracy;

4. Geneza powstania międzynarodowego prawa pracy;

5. Międzynarodowa Organizacja Pracy

6. Relacje miedzy MOP a ONZ

7. Konstytucja MOP

8. Struktura MOP (Międzynarodowa Konferencja Pracy, Rada Administracyjna, Międzynarodowe Biuro Pracy)

9. Działalność normatywna MOP

10. Konwencje

11 Zalecenia

Literatura:

obowiązkowa:

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

dodatkowa:

Międzynarodowe Prawo Pracy - tom I i II, A.M. Świątkowski

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa pracy;

EK 2: opisuje strukturę MOP i jej organy;

EK 3: opisuje instrumenty MOP

EK 4: omawia najważniejsze konwencje MOP

EK 5: omawia instrumenty kontroli standardów MOP

Efekty umiejętności:

EK 1: potrafi wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa pracy;

EK 2: opisuje strukturę MOP i jej organy;

EK 3: opisuje instrumenty MOP

EK 4: omawia najważniejsze konwencje MOP

EK 5: omawia instrumenty kontroli standardów MOP

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych międzynarodowego prawa pracy. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie międzynarodowego prawa pracy).

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, prezentacji pracy pisemnej (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie międzynarodowego prawa pracy).

Efekty w obszarze kompetencji są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, prezentacji pracy pisemnej (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie międzynarodowego prawa pracy).

Na ocenę ndst: nie posiada wiedzy, umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)