Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MSKu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U12

SM1_W01

SM1_W07

SM1_W10

SM1_W11

SM1_W14

SM1_W18

SM1_W19

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych, rozumienie znaczenia kultury w stosunkach międzynarodowych, zjawisk unifikacji, współistnienia i zderzenia kultur zachodzących w zglobalizowanym świecie, oraz wynikających z tego zadań polityki kulturalnej.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostanie przedstawiony wpływ kultury na kształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych, a także formy i metody współpracy, wymiany i rywalizacji między państwami w dziedzinie kultury. Omówione zostaną zaprezentowane poniżej bloki tematyczne.

Zakres tematów:

Międzynarodowe stosunki kulturalne jako dziedzina stosunków międzynarodowych

Polityczne i gospodarcze uwarunkowania stosunków międzykulturowych

Pojęcie kultury. Kultura a cywilizacja. Typy współczesnych cywilizacji

Dyfuzja kulturowa w stosunkach międzynarodowych

Wpływ procesów globalizacyjnych na rozprzestrzenianie się kultury

Komunikowanie międzykulturowe. Kwestia tożsamości kulturowej

Kultura w polityce zagranicznej państwa. Problemy wynikające z różnic kulturowych w polityce państw

Demokracja a polityka multikulturalizmu

Konflikty międzykulturowe. Rola kultury w wielonarodowych misjach pokojowych

Ochrona dóbr kultury. Kwestia uregulowań prawnych

Międzynarodowy handel dziełami sztuki. Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury

Przemieszczone dobra kultury – sytuacja kultury w czasie działań wojennych. Rewindykacja zagrabionych i zaginionych dóbr kultury

Międzynarodowa współpraca kulturalna w skali globalnej. UNESCO – cele i działania

Regionalna współpraca kulturalna. Rola Unii Europejskiej i Rady Europy

Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego. Uregulowania prawne

Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszawa 2006.

2. Gardocka T., J. Sobczak (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

3. Załęski P., Syliwoniuk A. (red.), Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, Aspra-jr, Warszawa 2012

4. Zdanowski J. (red.), Kultury pozaeuropejskie i globalizacja: zderzenia, Elipsa, Warszawa 2000

5. Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

6. Ziętek A. (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Benedict R., Wzory kultury, Muza, Warszawa 2005

2. Czubek G., Kosiewski P., Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku, Trio, Warszawa 2005

3. Czubek G., Kosiewski P., Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku, Trio, Warszawa 2004

4. Głuszyńska I., Lankosz K., Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007

5. Held D., Moore H.L. (ed.), Cultural Politics in a Global Age. Uncertainty, Solidarity and Innovation, Oneworld Publications, Oxford 2007

6. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001

7. Lewandowski C., Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, WUW, Wrocław 2001

8. Nahlik S., Grabież dzieł sztuki: rodowód zbrodni międzynarodowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1958

9. Niedźwiedź M., Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, UJ, Zakamycze, Kraków 2000

10. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: przedstawia pojęcia kultury, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje działania kulturowe oddziałujące na inne sfery życia oraz określić skutki tego zjawiska,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

Opis ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta lektura zadanej literatury 30

Praca własna studenta przygotowanie do zajęć 20

Praca własna studenta przygotowanie do zaliczenia na ocenę 20

SUMA GODZIN: 100

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 100 h/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfiki działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działań kulturowych oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnień związanych z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowań kulturowych konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawnych regulacji w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 3 (dst) student potrafi w stopniu dostatecznym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 4 (db) student potrafi w stopniu dobrym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 5 (bdb) student potrafi w stopniu bardzo dobrym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, dziedzictwa kulturowego oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

---

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

brak praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)