Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-NOP(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i prawie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U01

SM1_U05

SM1_U06

SM1_K03

SM1_K05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi pojęć związanych z państwem, wskazanie na zagadnienia je charakteryzujące

oraz określenie typów państw. Ponad to nakreśla się podstawy prawne oraz wskazuje na akty normatywne i ich hierarchię

obowiązującą w polskim porządku konstytucyjnym.

Pełny opis:

1. Miejsce nauki o państwie i prawie w systemie nauk; przedmiot dyscypliny naukowej.

Nauka o PAŃSTWIE:

2. Pojęcie państwa, definicje, geneza.

3. Suwerenność państwa, klasyfikacje państw, aparaty państwowe.

4. Państwo a naród

5. System polityczny, system partyjny, partie polityczne.

Nauka o PRAWIE:

6. Norma prawna a norma społeczna, norma postępowania.

7. Prawo a moralność.

8. Filozoficzne definicje prawa.

9. Norma prawna: rodzaje, budowa.

10. Stosunek prawny: koncepcje, podmiot i przedmiot, zdarzenia i fakty prawne.

11. Sytuacje prawne: pojęcie, podstawowe, pochodne i złożone, prawo przedmiotowe i podmiotowe.

12. Praworządność: pojęcie, rodzaje, gwarancje.

13. Realizowanie i przestrzeganie normy prawnej.

14. Źródła prawa: pojęcie i klasyfikacja, system, budowa.

15. Rodzaje aktów normatywnych.

16. System prawa: pojęcie, hierarchiczność, podział.

17. Stosowanie prawa: pojęcie, etapy, sylogizm prawniczy, reguły inferencyjne.

18. Powstawanie prawa: formy, proces.

19. Obowiązywanie prawa: pojęcie, wejście w życie aktu normatywnego, aspekt terytorialny, aspekt podmiotowy.

20. Wykładnia prawa: pojęcie, etapy, teorie, rodzaje.

Literatura:

E. Kustra, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Toruń 2000.

J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004.

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2006.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.

B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_U01

SM1_U05

SM1_U06

SM1_K03

SM1_K05

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Lektura: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium 20 godzin

Suma godzin:

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących tematyki państwowo- prawnej.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zasad .

Student nie umie zbierać danych dotyczące analizowanych zagadnień.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanej zagadnień w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie zagadnienia państwowe i prawne w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo- prawnych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie zagadnienia państwowo- prawne.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień państwowo-ptawnych.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)