Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-NPP(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o prawie i polityce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st.- Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,

SM1_W02,

SM1_W03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstaw prawa i polityki w państwie. W trakcie zajęć poruszane zostają tematy dotyczące powstawania prawa i jego stosowania, budowy aktu normatywnego, pojęcia wykładni czy władzy politycznej. Przedstawiane są zjawiska polityczne i światowe systemy polityczno- prawne.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Prawo

- wyjaśnienie pojęcia

-podstawowe koncepcje prawa

-podstawowe cechy prawa

- relacja państwo a prawo

Normy postępowania

- język prawa;

- wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;

- rodzaje norm postępowania;

- budowa normy postępowania;

- obowiązywanie norm postępowania;

- normy prawne i ich rodzaje.

Powstawanie prawa

- różne znaczenia terminu źródła prawa;

- formy tworzenia prawa;

- proces tworzenia prawa;

Akty normatywne i ich rodzaje

- pojęcie aktu normatywnego;

- budowa aktu normatywnego;

- rodzaje aktów normatywnych;

- eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;

- charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;

- rodzaje przepisów prawnych.

Obowiązywanie prawa

- pojęcie obowiązywania prawa;

- aspekt czasowy, terytorialny i podmiotowy obowiązywania prawa.

Wykładnia przepisów prawnych

- pojęcie i modele wykładni;

- rodzaje i zadania wykładni;

- fazy wykładni;

- dyrektywy wykładni i ich rodzaje.

System prawa i jego cechy

- pojęcie systemu prawa;

- rodzaje systemu prawa;

- formalne cechy systemu prawnego. Luki w prawie i sposoby ich usuwania;

- zasada niesprzeczności norm systemu prawnego. Reguły kolizyjne;

- prawo publiczne i prawo prywatne

- gałęzie prawa.

Stosowanie prawa

- pojęcie i typy stosowania prawa;

- etapy stosowania prawa;

- zakres swobody podejmowania decyzji;

- ewolucje poglądów na stosowanie prawa.

Stosunki prawne i podmioty prawa

- pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne;

- podmioty stosunku prawnego;

- przedmiot i treść stosunku prawnego;

- rodzaje stosunków prawnych.

Sytuacje wyznaczane przez normy prawne

- pojęcie sytuacji prawnej;

- podstawowe sytuacje prawne;

- pochodne sytuacje prawne: uprawnienia i obowiązki;

- złożone sytuacje prawne;

- prawa podmiotowe jednostki.

Normatywna teoria władzy politycznej:

-władza;

-podmiotowość społeczna, stosunek społeczny;

-władza jako kategoria stosunku społecznego;

-pojęcie władzy politycznej;

-metody realizacji władzy politycznej.

systemy polityczne:

-istota systemu politycznego;

-typologia systemów politycznych;

- wybrane systemy polityczne państw świata.

determinanty polityki:

-ideologia a polityka;

-prawo a polityka;

-gospodarka a polityka;

-kultura a polityka;

-etyka a polityka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2010

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek. Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014

3. E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa:

1. D. Dudek, Zasady ustroju III Rzeczypospolitej, Warszawa 2009

2. J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W01

w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności

między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów

stosunków międzynarodowych

SM1_W02

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków

międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu

o profilu praktycznym zastosowania tej wiedzy w działalności zawodowej jako

pracownik służby publicznej, korporacji międzynarodowych albo przedsiębiorca, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe.

SM1_W03

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi

aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych

rodzajów działalności zawodowej związanej z prawnymi aspektami stosunków

międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia

i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 30h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Konsultacje: 10h

SUMA GODZIN: 100=4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- odpowiednia frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

- ocena z egzaminu

metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną (ndst)

Student nie rozumie podstawowych pojęć dotyczących prawa i polityki.

Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Student nie umie dokonać analizy przedmiotu.

Student nie umie wykorzystać metody właściwej dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy podstawowych kwestii prawnych i politycznych.

Student nie umie zbierać danych dotyczące analizowanych zagadnień.

Na ocenę dostateczną (dst)

Student rozumie zagadnienia dotyczące prawa i polityki w stopniu podstawowym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu podstawowym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu podstawowym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy kwestii prawnych i politycznych w

stopniu podstawowym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu podstawowym.

Na ocenę dobrą (db)

Student rozumie pojęcia dotyczące prawa i polityki w stopniu zadowalającym.

Student potrafi współdziałać w grupie w stopniu zadowalającym.

Student umie dokonać analizy przedmiotu w stopniu zadowalającym.

Student umie wykorzystać metod właściwych dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy zagadnień kwestii prawnych i politycznych w stopniu zadowalającym.

Student umie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą (bdb)

Student właściwie rozumie pojęcia dotyczące prawa i polityki.

Student potrafi właściwie współdziałać w grupie.

Student umie dokonać właściwej analizy przedstawionych zagadnień.

Student umie odpowiednio wykorzystać metody właściwe dla nauk politologiczno- prawnych w celu analizy pojęć dotyczących prawa i polityki.

Student umie samodzielnie zbierać dane dotyczące analizowanych zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)