Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-OWIw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01;

SM1_W14;

SM1_W19;

SM1_W20

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków

14. Egzamin.

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa 2018

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa 2014

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa 2017

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 student opisuje i wyjaśnia stosunki społeczne w odniesieniu do tzw. własności intelektualnej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych

EK2 student opisuje i wyjaśnia normy prawne z zakresu prawa autorskiego, ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania

EK3 student opisuje i wyjaśnia normy prawne z zakresu prawa własności przemysłowej, ich źródło, naturę, zmiany i sposoby działania

EK4 student rozróżnia i prezentuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

EK5 student tłumaczy i objaśnia ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym na rynkach związanych z obrotem tzw. własnością intelektualną, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie zajęć: 20 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

konsultacje: 10 h

Suma godzin: 90h

liczba ECTS: 90/30h = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania:

egzamin pisemny- pytania opisowe

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 student nie zna i nie wyjaśnia stosunków społecznych w odniesieniu do tzw. własności intelektualnej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych

EK2 student nie zna norm prawnych z zakresu prawa autorskiego, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK3 student nie zna norm prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK4 student nie zna podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

EK5 student nie tłumaczy i nie objaśnia ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym na rynkach związanych z obrotem tzw. własnością intelektualną, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

na ocenę 3:

EK1 student posiada zadowalającą wiedzę na temat stosunków społecznych w odniesieniu do tzw. własności intelektualnej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych

EK2 student ma zadowalającą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa autorskiego, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK3 student ma zadowalającą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK4 student ma zadowalającą wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

EK5 student ma zadowalającą wiedzę na temat ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym na rynkach związanych z obrotem tzw. własnością intelektualną, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

na ocenę 4:

EK1 student posiada dobrą wiedzę na temat stosunków społecznych w odniesieniu do tzw. własności intelektualnej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych

EK2 student posiada dobrą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa autorskiego, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK3 student posiada dobrą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK4 student posiada dobrą wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

EK5 student posiada dobrą wiedzę na temat ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym na rynkach związanych z obrotem tzw. własnością intelektualną, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

na ocenę 5:

EK1 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat stosunków społecznych w odniesieniu do tzw. własności intelektualnej w relacji do dziedzin naukowych ekonomicznych/prawnych/społecznych/humanistycznych

EK2 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa autorskiego, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK3 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat norm prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, ich źródła, natury, zmian i sposobów działania

EK4 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i prawa autorskiego, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

EK5 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym na rynkach związanych z obrotem tzw. własnością intelektualną, w stopniu właściwym dla kierunku stosunki międzynarodowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)