Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo inwestycji zagranicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PIZ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo inwestycji zagranicznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03

Skrócony opis:

Student w ramach wykładu poznaje podstawowe zagadnienia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Pierwsza część zajęć (pierwsze 5 -7 spotkań) dotyczy wprowadzenia do problematyki inwestowania zagranicą. Analizie zostają poddane uwarunkowania takich inwestycji i ich wpływ na rozwój i stabilność gospodarczą kraju, w którym są podejmowane. Druga część zajęć (kolejne spotkania) wiąże się z analizą regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczących ochrony inwestycji zagranicznych. Szczegółowej analizie zostaną poddane zwłaszcza przepisy traktatowe UE umożliwiające w ostatnich latach zwiększoną ochronę uprawnień regulacyjnych państw członkowskich.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia

3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji korporacji międzynarodowych

4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce - rys historyczny. ewolucja

5. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę (ze strony państwa wysyłającego i przyjmującego)

6. Atrakcyjność inwestycyjna - podstawowe czynniki warunkujące

7. Bariery napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

8. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a prawo krajowe - rola regulacji prawnomiędzynarodowych

9. Podmioty międzynarodowego prawa inwestycyjnego

10. Źródła międzynarodowego prawa inwestycyjnego

11. Standardy relatywne

12. Standardy obiektywne

13. Standardy pośrednie

14. Dochodzenie roszczeń

15.Podsumowanie: rozwój krajowego porządku prawnego a inwestowanie z zagranicy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, C.H. Beck, Warszawa 2019.

2) G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

3) A.F. Lowenfeld, International Economic Law, OUP, Oxford 2003.

Literatura dodatkowa:

1) M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hindelang (ed.), International Investment Law and EU Law, Springer Verlag, Berlin 2011.

2) P. Muchlinski,, F. Ortino, C. Schreuer (ed.), The Oxford Handbook of International Investment Law, OUP, Oxford 2008.

3) M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, CUP, Cambridge 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia [wiedza]

EK 1: Student w pogłębiony sposób analizuje wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane z kontekstem prawnomiędzynarodowym inwestycji zagranicznych;

EK 2: Student rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane z procesami globalizacji i rozwoju aktywności międzynarodowej firm inwestujących zagranicą;

EK 3: Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu regulacji prawno-międzynarodowych do praktycznej analizy zjawisk ekonomicznych z zakresu inwestowania międzynarodowego;

EK 4: Student wyjaśnia i rozumie podstawowe zjawiska prawne z zakresu prawa inwestycyjnego w wymiarze międzynarodowym

EK 5: Student jest w stanie zdefiniować na czym polegają źródła prawa inwestycyjnego i podstawowe standardy

Opis ECTS:

Udział w wykładzie (MS Teams), aktywność na platformie e-learningowej (Platforma Moodle): 30 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 100 godz.

Liczba ECTS: 100 godz./25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, praca w grupach, dyskusja

Wykład prowadzony synchronicznie na MS Teams.

Ocena bdb:

EK1: Student w bardzo dobry sposób dokonuje analizy wybranych faktów teorii i metod, a także złożonych zależności między nimi, związanych z kontekstem prawnomiędzynarodowym inwestycji zagranicznych;

EK 2: Student w pełni rozumie wybrane fakty i zjawiska związane z procesami globalizacji i rozwoju aktywności międzynarodowej firm inwestujących zagranicą;

EK 3: Student bardzo dobrze wykorzystuje wiedzę z zakresu regulacji prawno-międzynarodowych do praktycznej analizy zjawisk ekonomicznych z zakresu inwestowania międzynarodowego;

EK 4: Student w stopniu biegłym wyjaśnia i rozumie podstawowe zjawiska prawne z zakresu prawa inwestycyjnego w wymiarze międzynarodowym;

EK 5: Student bardzo dobrze definiuje na czym polegają źródła prawa inwestycyjnego i podstawowe standardy.

Ocena db / db plus:

EK1: Student w dobry sposób dokonuje analizy wybranych faktów teorii i metod, a także złożonych zależności między nimi, związanych z kontekstem prawnomiędzynarodowym inwestycji zagranicznych;

EK 2: Student rozumie wybrane fakty i zjawiska związane z procesami globalizacji i rozwoju aktywności międzynarodowej firm inwestujących zagranicą;

EK 3: Student dobrze wykorzystuje wiedzę z zakresu regulacji prawno-międzynarodowych do praktycznej analizy zjawisk ekonomicznych z zakresu inwestowania międzynarodowego;

EK 4: Student wyjaśnia i rozumie podstawowe zjawiska prawne z zakresu prawa inwestycyjnego w wymiarze międzynarodowym;

EK 5: Student dobrze definiuje na czym polegają źródła prawa inwestycyjnego i podstawowe standardy.

Ocena dst:

EK1: Student w stopniu zadowalającym dokonuje analizy wybranych faktów teorii i metod, a także złożonych zależności między nimi, związanych z kontekstem prawnomiędzynarodowym inwestycji zagranicznych;

EK 2: Student dostatecznie rozumie i wyjaśnia wybrane fakty i zjawiska związane z procesami globalizacji i rozwoju aktywności międzynarodowej firm inwestujących zagranicą;

EK 3: Student wykorzystuje wiedzę z zakresu regulacji prawno-międzynarodowych do praktycznej analizy zjawisk ekonomicznych z zakresu inwestowania międzynarodowego;

EK 4: Student w stopniu zadowalającym wyjaśnia i rozumie podstawowe zjawiska prawne z zakresu prawa inwestycyjnego w wymiarze międzynarodowym;

EK 5: Student definiuje na czym polegają źródła prawa inwestycyjnego i podstawowe standardy.

Ocena ndst:

EK1: Student nie jest w stanie przeprowadzić analizy wybranych faktów teorii i metod, a także złożonych zależności między nimi, związanych z kontekstem prawnomiędzynarodowym inwestycji zagranicznych;

EK 2: Student nie rozumie faktów i zjawisk związanych z procesami globalizacji i rozwoju aktywności międzynarodowej firm inwestujących zagranicą;

EK 3: Student nie jest w stanie wykorzystać wiedzy z zakresu regulacji prawno-międzynarodowych do praktycznej analizy zjawisk ekonomicznych z zakresu inwestowania międzynarodowego;

EK 4: Student nie rozumie podstawowych zjawisk z zakresu prawa inwestycyjnego w wymiarze międzynarodowym;

EK 5: Student nie jest w stanie podać definicji źródeł prawa inwestycyjnego i podstawowych standardów.

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 są aktywność na zajęciach (wykład interaktywny), prezentacja (wygłoszona podczas zajęć i przygotowana w formie pisemnej), esej na zadany temat.

Praktyki zawodowe:

Zajęcia zdalne. Prowadzone synchronicznie przez platformę MS Teams.

Dodatkowo materiały do zajęć na platformie Moodle.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f6312290f4946d1bc79731e1f10a0f9%40thread.tacv2/conversations?groupId=32fe967f-181c-4eac-ac4a-33b624510827&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student w ramach wykładu poznaje podstawowe zagadnienia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Pierwsza część zajęć (pierwsze 5 -7 spotkań) dotyczy wprowadzenia do problematyki inwestowania zagranicą. Analizie zostają poddane uwarunkowania takich inwestycji i ich wpływ na rozwój i stabilność gospodarczą kraju, w którym są podejmowane. Druga część zajęć (kolejne spotkania) wiąże się z analizą regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczących ochrony inwestycji zagranicznych. Szczegółowej analizie zostaną poddane zwłaszcza przepisy traktatowe UE umożliwiające w ostatnich latach zwiększoną ochronę uprawnień regulacyjnych państw członkowskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, C.H. Beck, Warszawa 2019.

2) G. Górniewicz, Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

Literatura dodatkowa:

1) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, M. Jaworek, W. Karaszewski, UMK, Toruń 2020.

2) M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hindelang (ed.), International Investment Law and EU Law, Springer Verlag, Berlin 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)