Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa podstawowe w prawie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PPPUE(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa podstawowe w prawie Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Podczas zajęć przedstawione są podstawowe wartości, na których opiera się Unia, takie jak poszanowanie godności człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Podczas zajęć omówione zostaną elementy Karty Praw Podstawowych UE, kompetencje Parlamentu UE w zakresie ochrony praw człowieka, nagroda im. Sacharowa oraz rola Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ukazana zostanie rola Agencji Praw Podstawowych wraz z omówieniem wyników aktualnego sprawozdania Agencji. Ponadto:

- równość i niedyskryminacja

- rasizm, ksenofobia i powiązane formy nietolerancji

- równość i integracja Romów

- azyl, wizy, migracje, integracja

- bezpieczeństwo informacyjne, prawo do prywatności i ochrona danych

- prawa dziecka

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości

- prawa osób z niepełnosprawnościami

Pełny opis:

Zajęcia maja na celu przybliżenie tematyki ochrony praw podstawowych w ramach działaności UE. Ukazana zostanie różnica pomiedzy systemen Rady Europy a Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka. W zwięzły sposób, a zarazem bogaty w informacje oraz materiały audiowizualne przedstawiony zostanie zarys głównych wyzwań związanych z prawami podstawowymi, wobec których staje Unia Europejska i jej państwa członkowskie.

Podczas zajęć przedstawione są podstawowe wartości, na których opiera się Unia, zostały zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wartościami tymi są poszanowanie godności człowieka, wolność, demokracja, równość,

praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poszanowanie praw obywateli jest jednym z podstawowych obowiązków UE. UE musi przestrzegać tych praw, prowadząc politykę i realizując programy; podobnie muszą postępować instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie.

Podczas zajęć omówiene zostaną elementy Karty Praw Podstawowych UE, kompetencje Parlamentu UE w zakresie ochrony praw człowieka, nagroda im. Sachorowa oraz rola Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ukazana zostanie rola Agencji Praw Podstawowych wraz z omówieniem wyników aktualnego sprawozdania Agencji

Tematy, które będa poruszane podczas zajęć to m.in.:

- równość i niedyskryminacja

- rasizm, ksenofobia i powiązane formy nietolerancji

- równość i integracja Romów

- azyl, wizy, migracje, integracja

- bezpieczeństwo informacyjne, prawo do prywatności i ochrona danych

- prawa dziecka

- dostęp do wymiaru sprawiedliwości

- prawa osób z niepełnosprawnościami

Literatura:

Z. Brodecki Prawo integracji. Konstytucja dla Europy, Warszawa 2011.

A. Domagała Prawa jednostek wynikających z obywatelstwa Unii, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, A. Florczak (red.), Warszawa 2009.

J. Galster., Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony: zarys wykładu, Toruń 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student swobodnie posługuje się terminologią z zakresu ochrony praw podstawowych, odróżniając system Rady Europy od systemu UE

Posiada wiedzę na temat mechanizmów ochrony praw człowieka działających w systemie UE

EU5 - udział w dyskusji, prezentacja ustna

Nakład pracy studenta

ćwiczenia- 30 h

przygotowanie do ćwiczeń i prezentacji - 40 h

razem - 70 h

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium jest obecność na zajęciach- min. 80 %

Ponadto aktywność podczas spotkań , zarówno w działaniach w grupie jak i indywidualnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)