Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PPZ(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04, SM1_W05, SM1_W06

SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10,

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot Polska Polityka Zagraniczna ma umożliwić studentowi uzyskanie wiedzy o podstawowych konstytucyjnych zasadach ustrojowych, o ramach prawnych (konstytucyjnych i ustawowych oraz podustawowych) prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, organizacja służby zagranicznej, podstawowych kierunkach polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp historyczny: Tradycje polskiej polityki zagranicznej; Ustalenie granic II RP oraz III RP; Rys historyczny

2. Odzyskanie suwerenności jako efekt zakończenia zmagań zimnowojennych ; Polska na drodze do NATO i UE i przystąpienie do tych organizacji.

3. Konstytucyjne zasady ustrojowe

4. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Rada Ministrów oraz Prezydent

5. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Sejm i Senat;

6. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Trybunał Konstytucyjny oraz sądy

7. Służba zagraniczna

8. Dyplomacja publiczna, dyplomacja ekonomiczna, dyplomacja kulturalna i historyczna

9. Strategia polskiej polityki zagranicznej

10. Polska w UE

11. Polska w ONZ oraz Radzie Europy

12. V-4 oraz Trójmorze, Trójkąt Weimarski

13. Stosunki bilateralne: polsko-amerykańskie.

14. Stosunki bilateralne: polsko-niemieckie.

15. Polska polityka wschodnia; Stosunki bilateralne: polsko-rosyjskie; polsko-ukraińskie.

Literatura:

Literatura:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia

https://www.rp.pl/artykul/950817-Strategia-dla-Polski.html

https://www.rp.pl/Polska-2050/311079918-Friedman-Polska-Zrozumiec-przyszlosc.html

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. wydanie najnowsze, dostępne w bibliotece Wydziału

R. Kwiecień, Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, PiP 1998/08.

L. Garlicki, Konstytucja a "sprawy zewnętrzne", PS 2007/4

A, Dudek, Pierwsze lata III RP

Akty prawne:

Konstytucja

ustawa o służbie zagranicznej

ustawa - Prawo konsularne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modusu potrafi:

EKW_01 wyjaśnić podstawowe terminy i założenia dotyczące polskiej polityki zagranicznej oraz dokonać ich analizy; przedstawić najważniejsze elementy polskiej polityki zagranicznej w ujęciu historycznym oraz dokonać krytycznej ich analizy

EKW_02 określić cele, instrumentarium i podstawy prawne dla prowadzenia polskiej polityki zagranicznej

EKW_03 wymienić i scharakteryzować i krytycznie zanalizować zadania należące do zakresu działań podejmowanych w ramach polskiej polityki zagranicznej; wskazać zadania polskiej polityki zagranicznej prowadzonej wobec organizacji międzynarodowych oraz w zakresie relacji wielostronnych i bilateralnych

EKU- 01 - potrafi pracować w zespole,

EKU-02 potrafi publicznie prezentować swoją ocenę polskiej polityki zagranicznej (szans i zagrożeń)

EKU-03- potrafi udowodnić prawidłowość w sporze z innymi studentami swoje tezy

EKK-01- potrafi przedstawić wybrane tezę związaną z PPZ

EKK-2- potrafi krytycznie ocenić daną tezę związaną z PPZ

EKK-3 - potrafi przedstawić skutki przyjętych założeń w ramach PPZ

ECTS [1 ECTS=30 h]

udział w ćwiczeniach 30 h

przygotowanie do zajęć 15 h

przygotowanie do egzaminu 15 h

Suma 60/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metoda prowadzonych ćwiczeń: metoda dyskusji, rozwiązywaniu problemów naukowych oraz praktycznych w zakresie efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Metoda oceny. Kolokwium (napisanie opinii prawnej - MS Teams)

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

ocena niedostateczna: student nie potrafi EKW 1-3;

ocena dostateczna: student potrafi EKW 1-3;

ocena dobra: student potrafi w stopniu dobrym EK 1-3;

ocena bardzo dobra: student potrafi w pełni EK 1-3

Kryteria oceniania w zakresie umiejętności:

ocena niedostateczna: student nie potrafi EKU 1-3;

ocena dostateczna: student potrafi EKU 1-3;

ocena dobra: student potrafi w stopniu dobrym EKU1-3;

ocena bardzo dobra: student potrafi w pełni EKU 1-3

Kryteria oceniania w zakresie kompetencji:

ocena niedostateczna: student nie potrafi EKK 1-3;

ocena dostateczna: student potrafi EKK 1-3;

ocena dobra: student potrafi w stopniu dobrym EKK1-3;

ocena bardzo dobra: student potrafi w pełni EKK1-3

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot Polska Polityka Zagraniczna ma umożliwić studentowi uzyskanie wiedzy o podstawowych konstytucyjnych zasadach ustrojowych, o ramach prawnych (konstytucyjnych i ustawowych oraz podustawowych) prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, organizacja służby zagranicznej, podstawowych kierunkach polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp historyczny: Tradycje polskiej polityki zagranicznej; Ustalenie granic II RP oraz III RP; Rys historyczny

2. Odzyskanie suwerenności jako efekt zakończenia zmagań zimnowojennych ; Polska na drodze do NATO i UE i przystąpienie do tych organizacji.

3. Konstytucyjne zasady ustrojowe

4. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Rada Ministrów oraz Prezydent

5. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Sejm i Senat;

6. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Trybunał Konstytucyjny oraz sądy

7. Służba zagraniczna

8. Dyplomacja publiczna, dyplomacja ekonomiczna, dyplomacja kulturalna i historyczna

9. Strategia polskiej polityki zagranicznej

10. Polska w UE

11. Polska w ONZ oraz Radzie Europy

12. V-4 oraz Trójmorze, Trójkąt Weimarski

13. Stosunki bilateralne: polsko-amerykańskie.

14. Stosunki bilateralne: polsko-niemieckie.

15. Polska polityka wschodnia; Stosunki bilateralne: polsko-rosyjskie; polsko-ukraińskie.

Literatura:

Literatura:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia

https://www.rp.pl/artykul/950817-Strategia-dla-Polski.html

https://www.rp.pl/Polska-2050/311079918-Friedman-Polska-Zrozumiec-przyszlosc.html

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. wydanie najnowsze, dostępne w bibliotece Wydziału

R. Kwiecień, Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, PiP 1998/08.

L. Garlicki, Konstytucja a "sprawy zewnętrzne", PS 2007/4

A, Dudek, Pierwsze lata III RP

Akty prawne:

Konstytucja

ustawa o służbie zagranicznej

ustawa - Prawo konsularne

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)