Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PPZw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W03

SM1_W07

SM1_W09


SM1_U06

SM1_U11

SM1_U12

SM1_U14


SM1_K01

SM1_K04

SM1_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: nabycie wiedzy nt. polskiej polityki zagranicznej w latach 1945-89/1989-2010

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z histori Polski/ orientacja w bieżącej sytuacji międzynarodowej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp historyczny: [Polityka zagraniczna I Rzeczpospolitej (walka z Rosją o panowanie Europie Środkowej i Wschodniej); Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej (porządek wersalski i jego wrogowie)].

2. Tradycje polskiej polityki zagranicznej.

2. 1. Realizm Dmowskiego (antyromantyczna krytyka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej szlacheckiej).

2. 2. Idealizm Piłsudskiego (federacjonizm i prometeizm).

2. 3. Polityka równowagi (polityka zagraniczna Polski w latach 30. XX wieku).

2.4. Polityka zagraniczna PRL

3. Polityka III RP

3.1. Ustalenie granic II RP oraz III RP; Rys historyczny

3. 1. 1. Odzyskanie suwerenności jako efekt zakończenia zmagań zimnowojennych (postzimnowojenna konstelacja międzynarodowa jako podstawowe międzynarodowe uwarunkowanie polskiej polityki zagranicznej).

3. 1. 2. Polska na drodze do NATO i UE. (Polska polityka zagraniczna do roku 2004).

3. 1. 3. Polska polityka zagraniczna po 2004 roku - główne wyzwania.

3. 2. Prawno-konstytucyjne uwarunkowania (władza, instytucje, struktury, spory polityczne dotyczące spraw kompetencyjnych) 4h

3. 3. Pozadyplomatyczne instrumenty polskiej polityki zagranicznej (media, soft power, gospodarka, polityka bezpieczeństwa).

3. 4. Polska Polityka Zagraniczna a instytucje międzynarodowe.

3. 4. 1. UE.

3. 4. 2. NATO.

3. 4. 3. Grupa Wyszehradzka a rola Polski w Europie Środkowej.

3. 4. 4. ONZ i Rada Europy.

3. 4. 5. Organizacje współpracy gospodarczej.

3. 5. Stosunki bilatelarne:

3. 5. 1. Stosunki polsko-niemieckie.

3. 5. 2. Stosunki polsko-rosyjskie.

3. 5. 3. stosunki polsko-ukraińskie.

3. 5. 4. Stosunki polsko-amerykańskie.

3. 5. 5. Stosunki polsko-francuskie.

Metody oceny: egzamin pisemny/ustny

(ćwiczenia - zaliczenie na ocenę)

Literatura:

1. Wykłady

2. Roczniki Polskiej Polityki Zagranicznej

3. informacja medialna

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studnet po zakończeniu modusu potrafi:

EK_01 wyjaśnić podstawowe terminy i założenia dotyczące polskiej polityki zagranicznej oraz dokonać ich analizy

EK_02 przedstawić najważniejsze elementy polskiej polityki zagranicznej w ujęciu historycznym oraz doknać krytycznej ich analizy

EK_03 omówić rozwój początków polskiej polityki zagranicznej w okresie III RP

EK_04 określić cele, instrumentarium i podstawy dla prowadzenia polskiej polityki zagranicznej

EK_05 wymienić i scharakteryzować i krytycznie zanalizować zadania należące do zakresu działań podejmowanych w ramach polskiej polityki zagranicznej

EK_06 wskazać zadania polskiej polityki zagranicznej prowadzonej wobec organizacji międzynarodowych i poddaje je krytycznej analizie

EK_07 określić i scharakteryzować główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w zakresie relacji wielostronnych i bilateralnych i poddaje je krytycznej analizie

EK_08 potrawfi pracować w zespole, publicznie prezentować swoją ocenę polskiej polityki zagranicznej (szans i zagrożeń) i udowodnić prawidłowość w sporze z innymi studentami swoje tezy

Liczba punktów ECTS - 5

Udział w wykładzie 45 h

Udział w ćwiczeniach 15 h

Lektura zadanej literatury (praca w domu): 20 h

Śledzenie wydarzeniach związanych z PPZ: 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Suma 125 h

Liczba punktów ECTS 125/25= 5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda wykładu, rozwiązywaniu problemów naukowych, kazusów w zakresie efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji

ocena niedostateczna: student nie potrafi EK 1-5; ocena dostateczna student potrafi EK 1-5; ocena dobra: student potrafi w stopniu dobrym EK 1-5; ocena bardzo dobra: student potrafi w pełni EK 1-5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)