Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PPZw(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


SM1_W04, SM1_W05, SM1_W06

Skrócony opis:

Przedmiot Polska Polityka Zagraniczna ma umożliwić studentowi uzyskanie wiedzy o podstawowych konstytucyjnych zasadach ustrojowych, o ramach prawnych (konstytucyjnych i ustawowych oraz podustawowych) prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, organizacja służby zagranicznej, podstawowych kierunkach polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej.

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8fc93a4d479d458c9fc0f5562b6b6f94%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=86b18dc3-f55d-41a0-9524-7bfe2b672072&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wstęp historyczny: Tradycje polskiej polityki zagranicznej; Ustalenie granic II RP oraz III RP; Rys historyczny

2. Odzyskanie suwerenności jako efekt zakończenia zmagań zimnowojennych ; Polska na drodze do NATO i UE i przystąpienie do tych organizacji.

3. Konstytucyjne zasady ustrojowe

4. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Rada Ministrów oraz Prezydent

5. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Sejm i Senat;

6. Konstytucyjne ramy polskiej polityki zagranicznej; Trybunał Konstytucyjny oraz sądy

7. Służba zagraniczna

8. Dyplomacja publiczna, dyplomacja ekonomiczna, dyplomacja kulturalna i historyczna

9. Strategia polskiej polityki zagranicznej

10. Polska w UE

11. Polska w ONZ oraz Radzie Europy

12. V-4 oraz Trójmorze, Trójkąt Weimarski

13. Stosunki bilateralne: polsko-amerykańskie.

14. Stosunki bilateralne: polsko-niemieckie.

15. Polska polityka wschodnia; Stosunki bilateralne: polsko-rosyjskie; polsko-ukraińskie.

Literatura:

Literatura:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/strategia

https://www.rp.pl/artykul/950817-Strategia-dla-Polski.html

https://www.rp.pl/Polska-2050/311079918-Friedman-Polska-Zrozumiec-przyszlosc.html

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. wydanie najnowsze, dostępne w bibliotece Wydziału

R. Kwiecień, Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa polskiego, PiP 1998/08.

L. Garlicki, Konstytucja a "sprawy zewnętrzne", PS 2007/4

Akty prawne:

Konstytucja

ustawa o służbie zagranicznej

ustawa - Prawo konsularne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty kształcenia wykładu:

W1- student wymienia i opisuje współczesne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej

W2 - student wymienia i opisuje ramy prawne (konstytucyjne, ustawowe, podustawowe) polskiej polityki zagranicznej

W3 - student wymienia i opisuje strategię polskiej polityki zagranicznej, jej priorytety, aktualny stan bilateralnych i multilateralnych stosunków Polski z zagranicą

ECTS [1 ECTS=30 h]

udział w wykładach 30 h

przygotowanie do zajęć 30 h

przygotowanie do egzaminu 60 h

Suma 120/30 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania wykładu:

Test końcowy z wykładów (test jednokrotnego wyboru):

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

Kryteria oceniania w zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wymienia i nie opisuje współczesne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, ramy prawne (konstytucyjne, ustawowe, podustawowe) polskiej polityki zagranicznej, strategię polskiej polityki zagranicznej, jej priorytety, aktualny stan bilateralnych i multilateralnych stosunków Polski z zagranicą

- na ocenę 3 (dst.): student na poziomie podstawowym wymienia i opisuje współczesne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, ramy prawne (konstytucyjne, ustawowe, podustawowe) polskiej polityki zagranicznej, strategię polskiej polityki zagranicznej, jej priorytety, aktualny stan bilateralnych i multilateralnych stosunków Polski z zagranicą;

- na ocenę 4 (db.): student na dobrym poziomie wymienia i opisuje współczesne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, ramy prawne (konstytucyjne, ustawowe, podustawowe) polskiej polityki zagranicznej, strategię polskiej polityki zagranicznej, jej priorytety, aktualny stan bilateralnych i multilateralnych stosunków Polski z zagranicą

- na ocenę 5 (bdb.): student na bardzo dobrym poziomie wymienia i opisuje współczesne uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej, ramy prawne (konstytucyjne, ustawowe, podustawowe) polskiej polityki zagranicznej, strategię polskiej polityki zagranicznej, jej priorytety, aktualny stan bilateralnych i multilateralnych stosunków Polski z zagranicą

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)