Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PPZw-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09


Umiejętności:

SM1_U9

SM1_U10

SM1_U11


Kompetencje;

SM1_K03

SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Poznanie zagadnień związanych z Polską polityką zagraniczną.

Pełny opis:

1. Wstęp historyczny.

1.1. Polityka zagraniczna I Rzeczpospolitej (walka z Rosją o panowanie Europie Środkowej i Wschodniej).

1.2. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej (porządek wersalski i jego wrogowie).

2. Tradycje polskiej polityki zagranicznej.

2. 1. Realizm Dmowskiego (antyromantyczna krytyka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej szlacheckiej).

2. 2. Idealizm Piłsudskiego (federacjonizm i prometeizm).

2. 3. Polityka równowagi (polityka zagraniczna Polski w latach 30. XX wieku).

2.4. Polityka zagraniczna PRL (poczatki powojennej panstwowości, polityka gomułkowska, PRL i proces KBWE, polityka zagraniczna okresu stanu wojennego)

3. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej.

3. 1. Rys historyczny

3. 1. 1. Odzyskanie suwerenności jako efekt zakończnia zmagań zimnowojennych (postzimnowojenna konstelacja międzynarodowa jako podstawowe miedzynarodowe uwarunkowanie polskiej polityki zagranicznej).

3. 1. 2. Polska na drodze do NATO i UE. (Polska polityka zagraniczna do roku 2004).

3. 1. 3. Polska polityka zagraniczna po 2004 roku - główne wyzwania.

3. 2. Prawno-konstytucyjne uwarunkowania (władza, instytucje, struktury, spory polityczne dotyczące spraw kompetencyjnych) 4h

3. 3. Pozadyplomatyczne instrumenty polskiej polityki zagranicznej (media, soft power, gospodarka, polityka bezpieczeństwa).

3. 4. Polska Polityka Zagraniczna a instytucje międzynarodowe.

3. 4. 1. UE.

3. 4. 2. NATO.

3. 4. 3. Grupa Wyszehradzka a rola Polski w Europie Środkowej.

3. 4. 4. ONZ i Rada Europy.

3. 4. 5. Organizacje współpracy gospodarczej.

3. 5. Stosunki bilatelarne:

3. 5. 1. Stosunki polsko-niemieckie.

3. 5. 2. Stosunki polsko-rosyjskie.

3. 5. 3. Stosunki polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie.

3. 5. 4. Stosunki polsko-amerykańskie.

3. 5. 5. Stosunki polsko-francuskie.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1)Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / Pod red. Renaty Podgórzańskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.

2)Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej / Red. nauk. Edward Haliżak., Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz odrębności WPZiB od pozostałych polityk unijnych

EK 2: opisuje rolę państw w kształtowaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny WPZiB

EK 3 przedstawia w porządku chronologicznym poszczególne etapy powstawania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EK 4 wymienia i charakteryzuje cele oraz zadania stawiane przed wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EK 5 omawia problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we WPZiB

Opis ECTS

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 20 h

lektura zadanego orzecznictwa: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS 100/25= 4 ECTS

: 4

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)