Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka studencka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PRAKT-sm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka studencka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Strona przedmiotu: http://www.praktykiuksw.pl
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Cele przedmiotu:

Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.

Wymagania wstępne:

prawo administracyjne, prawo cywilne, informatyka w administracji, postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Program praktyki obejmuje dwie sfery działalności instytucji, w której student odbywa praktykę:

a) sferę techniczno-organizacyjną,

b) sferę merytoryczną.

W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:

- zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,

- zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji i archiwizacji akt,

- uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,

- wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

W ramach sfery merytorycznej student powinien:

- zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,

- zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji,

- poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności,

- uczestniczyć w przygotowywaniu projektów pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

- zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy,

- uczestniczyć w merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

- wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

Metody oceny:

- rozmowa ze studentem

- analiza dzienniczka praktyk

- analiza opinii z praktyk

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, kulturowe,

prawne, gospodarcze w zakresie stosunków międzynarodowych w odniesieniu do działalności podmiotu przyjmującego na praktykę i stosować tę wiedzę w pracy

EK2: W zależności od profilu działalności podmiotu przyjmującego na praktykę potrafi wykorzystać podstawową wiedzę i pozyskiwać dane z zakresu: stosunków międzynarodowych do analizowania procesów i zjawisk politycznych i kulturalnych albo procesów i zjawisk politycznych i kulturalnych albo procesów prawnych albo procesów i zjawisk gospodarczych z zakresu stosunków międzynarodowych

EK3: potrafi dokonać prognozy procesów i zjawisk występujących w stosunkach międzynarodowych, z wykorzystaniem właściwych, standardowych metod i narzędzi charakterystycznych dla podmiotu przyjmującego na praktyki

EK4: Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych do rozwiązywania spraw, które są przedmiotem działania podmiotu przyjmującego na praktykę

EK5: Potrafi przygotowywać opinie, pisma, analizy albo prace pisemne z zakresu stosunków międzynarodowych, właściwe dla profilu podmiotu przyjmującego na praktykę

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem Brak (ew 30)

Praca własna studenta# 120

Praca własna studenta#

SUMA GODZIN 150

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)