Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne regulacje międzynarodowego rynku finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PRMRF(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne regulacje międzynarodowego rynku finansowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01; SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05; SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03; SM2_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Obejmują dyskusję na temat podstawowych zagadnień z zakresu regulacji prawno-miedzynarodowych dotyczących międzynarodowych rynków finansowych. Wprowadzenie do kursu stanowi podstawowa charakterystyka rynków finansowych, uczestników rynków finansowych i mechanizmów zabezpieczających stabilność finansową. Student w trakcie kursu poznaje też najważniejsze organizacje międzynarodowe koordynujące działania państw członkowskich w obszarze regulowania rynków finansowych.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach zajęć:

1. Rynki finansowe - definicja

2. Cele międzynarodowej regulacji finansowej - po co regulować rynki finansowe?

3. Międzynarodowy system regulacji - aspekty teoretyczne i praktyczne

4. Międzynarodowe instytucje finansowe i ich rola w regulacji finansowej

5. Case study: UE - jednolity rynek finansowy. czy integracja na rynkach finansowych może być głębsza?

6. Sieć bezpieczeństwa finansowego - regulacje międzynarodowe

7. Kryzysy finansowe - jako czynnik legitymizujący regulacje międzynarodowe

8. Ewolucja międzynarodowych rynków finansowych: deregulacja, reregulacja i samoregulacja

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Rynki finansowe: organizacja, instytucje, uczestnicy / Urszula Banaszczak-Soroka et al. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012.

2) Rynki finansowe w warunkach kryzysu / Marcin Kalinowski (red.), CeDeWu, Gdańsk 2009.

3) Jednolity rynek europejski : [ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej] / Jarosław Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Literatura dodatkowa:

materiały zamieszczane na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rynków finansowych i ich funkcjonowania

EK 2: Ma wiedzę z zakresu uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie sektroa finansowego (w wymiarze międzynarodowych)

EK 3: Student rozumie podstawowe pojęcia dot. regulacji finansowych na międzynarodowych rynkach, a także z zakresu dot. szczegółowo poszczególnych sektorów rynku (np. bankowego)

EK 4: Student rozumie i potrafi zidentyfikować rolę międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu w skali globalnej stabilności finansowej rozumianej jako chronionego prawem dobra publicznego

EK 5: Student posiada umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy wybranych problemów z zakresu regulacji prawno-finansowych, w tym analizy case study (jednolity rynek finansowy UE)

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15 h

Czytanie zadanej literatury: 15 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjne, prezentacja multimedialna (filmowa ilustracja wybranych problemów), "burza mózgów", debata, praca w grupach

Metody oceniania:

Zadanie w formie pisemnej (opracowanie zadanego tekstu lub odpowiedź w formie eseju na wybrany temat)

Na ocenę ndst:

EK 1: Student nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu rynków finansowych i ich funkcjonowania

EK 2: Nie ma wiedzy z zakresu uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie sektroa finansowego (w wymiarze międzynarodowych)

EK 3: Nie rozumie podstawowych pojęć dot. regulacji finansowych na międzynarodowych rynkach, a także z zakresu dot. szczegółowo poszczególnych sektorów rynku (np. bankowego)

EK 3: Student nie rozumie i nie potrafi zidentyfikować rolę międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu w skali globalnej stabilności finansowej rozumianej jako chronionego prawem dobra publicznego

EK 4: Student nie posiada umiejętności przeprowadzenia samodzielnej analizy wybranych problemów z zakresu regulacji prawno-finansowych, w tym analizy case study (jednolity rynek finansowy UE)

Na ocenę dst:

EK 1: Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu rynków finansowych i ich funkcjonowania

EK 2: Ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie sektora finansowego (w wymiarze międzynarodowych)

EK 3: Rozumie podstawowe pojęcia dot. regulacji finansowych na międzynarodowych rynkach, a także z zakresu dot. szczegółowo poszczególnych sektorów rynku (np. bankowego)

EK 3: Student rozumie i potrafi zidentyfikować w stopniu dostatecznym rolę międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu w skali globalnej stabilności finansowej rozumianej jako chronionego prawem dobra publicznego

EK 4: Student posiada podstawową umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy wybranych problemów z zakresu regulacji prawno-finansowych, w tym analizy case study (jednolity rynek finansowy UE)

Na ocenę db / db plus:

EK 1: Student posiada dobrą wiedzę z zakresu rynków finansowych i ich funkcjonowania

EK 2: Ma wystarczająca (na poziomie dobrym) wiedzę z zakresu uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie sektora finansowego (w wymiarze międzynarodowych)

EK 3: W stopniu dobrym rozumie podstawowe pojęcia dot. regulacji finansowych na międzynarodowych rynkach, a także z zakresu dot. szczegółowo poszczególnych sektorów rynku (np. bankowego)

EK 3: Student dobrze rozumie i potrafi zidentyfikować rolę międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu w skali globalnej stabilności finansowej rozumianej jako chronionego prawem dobra publicznego

EK 4: Student posiada dobrą umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy wybranych problemów z zakresu regulacji prawno-finansowych, w tym analizy case study (jednolity rynek finansowy UE)

Na ocenę bdb:

EK 1: Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rynków finansowych i ich funkcjonowania

EK 2: Ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu uwarunkowań wpływających na funkcjonowanie sektora finansowego (w wymiarze międzynarodowych)

EK 3: Bardzo dobrze rozumie podstawowe pojęcia dot. regulacji finansowych na międzynarodowych rynkach, a także z zakresu dot. szczegółowo poszczególnych sektorów rynku (np. bankowego)

EK 3: Student doskonale potrafi zidentyfikować rolę międzynarodowych instytucji finansowych w tworzeniu w skali globalnej stabilności finansowej rozumianej jako chronionego prawem dobra publicznego

EK 4: Student posiada znakomitą umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy wybranych problemów z zakresu regulacji prawno-finansowych, w tym analizy case study (jednolity rynek finansowy UE)

Praktyki zawodowe:

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf273a2f551a493d81df5945b6b387c6%40thread.tacv2/conversations?groupId=caaf6c37-0b69-4748-9999-b85377731295&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kurs prowadzony na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)