Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie tekstów w korporacjach i organizacjach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PTKiOM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów w korporacjach i organizacjach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Studia nad tworzeniem dokumentów wykorzystywanych w działalności korporacji i organizacji międzynarodowych w zakresie doboru formatu, umiejętnego sformułowania treści, rozmieszczenia jej na dokumencie drukowanym lub w wersji elektronicznej, analiza sprawdzonych wzorów i zasad stosowanych w korespondencji gospodarczej korporacji międzynarodowych i dyplomatycznej państw w łonie organizacji międzynarodowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zasady ogólne korespondencji

2. Elementy formalne pisma dyplomatycznego

3. Korespondencja na szczeblu głowy państw, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych

4. Noty i inne pisma dyplomatyczne

5. Korespondencja półoficjalna i prywatna

6. Depesze dyplomatyczne

7. Karty, deklaracje, oświadczenia, komunikaty i inne specyficzne pisemne formy przekazu stanowiska państw

8. Zasady korespondencji w językach obcych

9. Korespondencja dyplomatyczna ONZ

10. Korespondencja dyplomatyczna UE

11. Ogólna korespondencja biurowa

12. Korespondencja elektroniczna

13. Sprawozdania, notatki, raporty

14. Listy intencyjne, umowy i decyzje korporacyjne

15. Korespondencja administracyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Sutor, Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2008 r.

H. Fuchsel, Korespondencja w firmie, Warszawa 2013 r.

Literatura uzupełniająca

B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 r.

T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2016 r.

A. Klimek, Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej, Warszawa 2014 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: Identyfikuje podstawowe obszary działalności korporacji i organizacji międzynarodowych

EK 2: Zna rodzaje tekstów i dokumentów stosowanych w praktycznej działalności korporacji i organizacji międzynarodowych

EK 3: Ma umiejętność sporządzania podstawowych tekstów wykorzystywanych w praktycznej działalności korporacji i organizacji międzynarodowych

EK 4: Jest przygotowany do sporządzania podstawowych pism w korporacjach, organizacjach i instytucjach międzynarodowych

EK 5: Rozpoznaje różnice konstrukcyjne stosowanych tekstów i dokumentów w obrocie prawnomiędzynarodowym

Wszystkie EK z zakresu wiedzy osiągane są w szczególności następującymi metodami: wykład informacyjny i konwersatoryjny; metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu umiejętności osiągane są w szczególności następującymi metodami: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu tekstów źródłowych (orzecznictwa i tekstów prawnych) i dokumentów; klasyczna metoda problemowa; studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Wszystkie EK z zakresu kompetencji osiągane są w szczególności następującymi metodami: studium przypadku; dyskusja seminaryjna

Opis ECTS

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 10 h

Przygotowanie do zaliczenia: 10 h

Suma godzin: 50h

Liczba ECTS: 50h/25 = 2 ECTS

2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się wyniki z testów pisemnych złożonych z pytań jednokrotnego wyboru i pytań opisowych.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych,

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.