Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna głównych sąsiadów Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PZGSP(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna głównych sąsiadów Polski
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04

SM2_W10

Skrócony opis:

Ranking głównych sąsiadów Polski (GSP) na przestrzeni dziejów.

Geograficzne i kulturowe determinanty polityki zagranicznej aktualnych GSP w relacji do polskiego modelu cywilizacyjnego.

Priorytety polityki zagranicznej GSP – ciągłość i zmiana.

Instytucje polityki zagranicznej w strukturze systemów politycznych GSP.

Pełny opis:

Wstęp: Ewolucja potencjału sąsiadów Polski w dziejach

Część I: Rosja

1. Filozofia władzy i cele rosyjskiej polityki zagranicznej

2. Teoretycy rosyjskiej polityki zagranicznej

3. Instrumenty rosyjskiej polityki zagranicznej

4. Operacje militarne i wywiadowcze

5. Operacje propagandowe

6. Aktywność w obszarze "bliższej zagranicy"

7. Globalna aktywność mocarstwowa

Część II: Niemcy

1. Filozofia władzy i cele niemieckiej polityki zagranicznej

2. Instrumenty niemieckiej polityki zagranicznej

3. Twórcy niemieckiej polityki zagranicznej

4. Zasoby kadrowe po roku 1945 i 1990

5. Współpraca europejska

6. Zaangażowanie globalne

Podsumowanie: Ośrodki badań nad międzynarodowym sąsiedztwem

Literatura:

Literatura podstawowa:

* brak podręcznika do przedmiotu.

Literatura uzupełniająca:

* Cziomer Erhard, Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

* Gvosdev Nikolas, Marsh Christopher, Russian Foreign Policy: Interests, Vectors and Sectors, Los Angeles 2014.

* Hofhansel Claus, Multilateralism, German Foreign Policy and Central Europe, New York 2005.

* Karski Karol, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Warszawa 2014.

* Menkiszak Marek, Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej, Warszawa 2013.

* Niemcy jako państwo cywilne. Studia nad niemiecką polityką zagraniczną, red. Klaus Bachmann, Piotr Buras, Wrocław 2006.

* Rojek Paweł, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków 2014.

* Stempin Arkadiusz, Sojusznicy. Od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu polityki zagranicznej wybranych państw oraz stosunków międzynarodowych w Europie Środkowowschodniej.

EK2: student ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach etycznych w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Opis ECTS:

* udział w wykładzie - 30h,

* przygotowanie do egzaminu - 70h,

* suma: 100h.

Metody i kryteria oceniania:

W okresie pandemii obowiązują przepisy Zarządzenia nr 55/2020 Rektora UKSW z dnia 2.09.2020 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)