Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PZiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SM1_W01

SM1_W05

SM1_W06

SM1_W09


Umiejętności:

SM1_U9

SM1_U10

SM1_U11


Kompetencje;

SM1_K03

SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy

Cele przedmiotu:

Poznanie zagadnień związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

2. Zasadnicze etapy rozwoju strukturalnego procesu integracji europejskiej. Przekształcenie Unii Europejskiej w jednolitą organizację międzynarodową.

3. Reformy w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony. Cechy wyróżniające WPZiB spośród pozostałych polityk unijnych.

4. Zakres, cele i instrumenty WPZiB.

5. WPZi B - aspekt instytucjonalny.

6. Geneza i koncepcja oraz reformy wprowadzone Traktatem z Lizbony Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ustanowienie stałej współpracy strukturalnej oraz klauzuli sojuszniczej. EPBiO jako instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

7. Konstytucyjne aspekty uczestnictwa w WPZiB oraz EPBiO

Metody oceny:

Egzamin pisemny

Literatura:

Literatura podstawowa:

TUE, TFUE

konstytucje Polski, Niemiec, Francji, Austrii, Irlandii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz odrębności WPZiB od pozostałych polityk unijnych

EK 2: opisuje rolę państw w kształtowaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny WPZiB

EK 3 przedstawia w porządku chronologicznym poszczególne etapy powstawania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EK 4 wymienia i charakteryzuje cele oraz zadania stawiane przed wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

EK 5 omawia problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we WPZiB

Opis ECTS

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 20 h

lektura zadanego orzecznictwa: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

Suma godzin: 100

Liczba ECTS 100/25= 4 ECTS

: 4

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych uczestnictwa Polski w WPZiB UE. Wykład stanowi dialog pomiędzy wykładowca a studentami, którzy wobec ukazanych przez wykładowcę problemów dokonują analizy prawnej zagadnienia i przedstawiają jego rozwiązania. Wykładowca inicjuje dyskusje problemowe.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu

problemowego, dyskusji, pracą pisemną (analizy wskazanego przez wykładowcę zagadnienie uczestnictwa WPZiB).

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności wskazanych w EK 1-5

Na ocenę dost: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5

Na ocenę bdb: posiada umiejętności wskazane w EK 1-5 w pełnym zakresie

Praktyki zawodowe:

nie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)