Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-RSM(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04, SM2_W05, SM2_W06

Pełny opis:

I. Zagadnienia wstępne

1. Aspekty regionalizmu

2. Teorie regionu

3. Regionalizacja jako element globalizacji

II. Geneza regionalizmu

4. Regiony historyczne i ich marginalizacja w epoce nowożytnej

5. Mocarstwowość w stosunkach międzynarodowych i polityka stref wpływów

6. Totalitaryzm jako zagłada regionalizmu

7. Współczesna rewitalizacja regionalizmu

III. Dynamika regionalizmu

8. Europa jako region

9. Ameryka Północna i Południowa

10. Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Środkowa

11. Region Europy Środkowowschodniej (tak właśnie zapisywanej)

12. Regionalna polityka historyczna

13. Prześladowania etniczne i religijne w XXI w.

14. Zarządzanie regionem

15. Edukacja regionalna w III RP

Literatura:

Literatura podstawowa:

* brak polskiego podręcznika do przedmiotu.

Literatura pomocnicza:

* Barber Benjamin, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.

* Chodakiewicz Marek Jan, Międzymorze, Warszawa 2016.

* Kowalski Mariusz, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa 2013.

* Regionalizacja w Polsce: problemy, kierunki i koncepcje, red. Jerzy Regulski, Warszawa 1998.

* Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych: aspekty polityczno-gospodarcze, red. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak et al., Toruń 2008.

* Regionalization in a Globalizing World: A Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes, red. Michael Schulz, Fredrik Söderbaum, Joakim Öjendal, London 2001.

* Skorowski Henryk, Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa – Krosno 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I. Efekty uczenia się

Student zna i rozumie:

SM2_W04 "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych";

SM2_W05 "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe";

SM2_W06 "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

II. Opis ECTS:

udział w zajęciach synchronicznych: 30h,

praca własna: 50h,

przygotowanie do egzaminu: 20h,

SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

SM2_W04

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

SM2_W05

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

SM2_W06

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)