Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SEM-KGB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U02 SM1_U04 SM1_U05 SM1_U06 SM1_U09 SM1_U15 SM1_U16 SM1_K05 SM1_K08

Skrócony opis:

Część metodologiczna pracy dyplomowej:

Rozdział metodologiczny, należy pisać z punktu widzenia osoby, która już przeprowadziła badanie. Autor musi tu solidnie zaprezentować podstawy oraz założenia metodologiczne badań własnych, a zwłaszcza:

Przedmiot i cel badań,

Problemy badawcze/pytania badawcze,

Hipotezy badawcze (należy je zawrzeć, gdy autor danej pracy dyplomowej zakłada ustalenie zależności między zmiennymi; w przypadku badań diagnostycznych/opisowo - wyjaśniających, hipotezy można pominąć); Zmienne (zależne, niezależne) i wskaźniki (empiryczne, definicyjne, inferencyjne),

Metody badawcze, techniki oraz narzędzia badawcze,

Procedurę badań: organizację badań, obszar/teren oraz przebieg badań, badaną populację (na przykład: gdzie i kiedy zostały przeprowadzone badania, określenie próby badawczej, charakterystyka terenu badań, prezentacja badanej zbiorowości...).

Pełny opis:

Wymogi stawiane do układu pracy dyplomowej

W skład pracy dyplomowej wchodzi:

- karta tytułowa

- spis treści;

- wstęp, który powinien zawierać:

a) ogólne tło badanego problemu,

b) przesłanki wyboru tematu pracy,

c) problematykę, cel i zakres pracy (w tym miejsce, czas),

d) tezę i hipotezy badawcze,

e) metody badawcze (załącznik 3),

f) ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy,

g) charakter i rodzaje materiałów źródłowych;

- tekst główny, wyrażający treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały

i podrozdziały, odnoszące się do przedmiotu badań i perspektywy badawczej oraz

dotyczące typologicznego opracowania zebranego materiału badawczego;

- zakończenie (zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych przesłankach

i podsumowanie wyników podjętych rozpoznań badawczych; zakończenie musi

zawierać odpowiedź na problemy postawione we wstępie);

- wykaz wykorzystanej w pracy literatury, zgodny z wymogami opisu

bibliograficznego, w alfabetycznej kolejności (załącznik 4);

- wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach);

- wykaz rysunków;

- wykaz tabel;

- wykaz załączników;

- oświadczenie studenta o samodzielności przygotowania pracy

Literatura:

https://wpia.uksw.edu.pl/node/1925

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Seminarzysta samodzielnie przygotowuję pracę licencjacką

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania, ocena indywidualna w zakresie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej.

Ocena próby tekstu przygotowanej na koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)