Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (licencjackie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SEM-WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (licencjackie)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_K01

SM1_K02

SM1_K03

SM1_K08

SM1_U01

SM1_U02

SM1_U03

SM1_U04

SM1_U14

SM1_W14

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK.1.:

rozumie potrzebę zdobywania i doskonalenia wiedzy z zakresu dynamicznie zmieniających się stosunków międzynarodowych

EK.2.:

jest zdolny wykorzystywać wiedzę dotyczącą stosunków międzynarodowych w pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym

EK.3.:

potrafi w formie ustnej i pisemnej wyjaśnić konkretne zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych

EK.4.:

potrafi analizować i interpretować konkretne zjawiska, problemy i procesy zachodzące w środowisku międzynarodowym pod kątem ich przyczyn, przebiegu i ewentualnych skutków

EK.5.:

potrafi prawidłowo interpretować kwestie prawne w zakresie stosunków międzynarodowych (zwłaszcza w kontekście roli prawa międzynarodowego w kształtowaniu się relacji międzypaństwowych)

EK.6.:

posiada umiejętności wykorzystywania dostępnej literatury przedmiotu. Potrafi dokonać w sposób samodzielny jej krytycznej oceny i interpretacji

EK7.:

posiada umiejętności w konstruowaniu tez o charakterze naukowym i w ich dowodzeniu (sztuka argumentowania)

OPIS ECTS

Godziny zajęć z nauczycielem: 30

Praca własna studenta/lektura zadanej literatury: 10

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć: 10

SUMA GODZIN: 50

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 50 h/25 = 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)