Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SEM2(p)-DGS-n
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04, SM2_W05, SM2_W06,

SM2_U07, SM2_U08, SM2_U09, SM2_U10, SM2_U11, SM2_U12,

SM2_K05, SM2_K06, SM2_K07, SM2_K08

Wymagania wstępne:

tytuł zawodowy licencjata.

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone dla studentów zainteresowanych problematyką: filozofii polityki, politologii religii, geopolityki i regionalizmu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

* Radosław Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa [2011].

* materiały udostępniane na platformie Moodle.

Literatura uzupełniająca:

* Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

patrz niżej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna i rozumie w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę dobrą student zna i rozumie w stopniu dobrym;

na ocenę dostateczną student zna i rozumie w stopniu dostatecznym;

na ocenę niedostateczną - student nie zna i nie rozumie -

następujących grup zagadnień:

SM2_W04 - wybrane fakty, teorie i metody właściwe nauce o stosunkach międzynarodowych oraz aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych,

SM2_W05 - uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedze politologiczną

SM2_W06 - fundamentalne dylematy i etyczne uwarunkowania współczesnej cywilizacji;

Analogicznie, w stopniu bardzo dobrym, dobrym bądź dostatecznym student potrafi lub na ocenę niedostateczną nie potrafi:

SM2_U07 - formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych; samodzielnie planować własne uczenie się; komunikować i uzasadniać prezentowane stanowisko;

SM2_U08 - dokonywać selekcji źródeł, krytycznej analizy treści, korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz adaptować dostępne metody i narzędzia badawcze;

SM2_U09 - wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną w zakresie stosunków międzynarodowych;

SM2_U10 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią;

SM2_U11 - współdziałać w ramach zespołów roboczych, również w roli kierowniczej;

SM2_U12 - realizować zasadę uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

Analogicznie, w stopniu bardzo dobrym, dobrym bądź dostatecznym student przejawia kompetencje lub na ocenę niedostateczną nie przejawia kompetencji do:

SM2_K05 - właściwego postępowania, podejmowania inicjatyw oraz krytycznej oceny siebie i zespołów, w których uczestniczy;

SM2_K06 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także zasięgania opinii ekspertów;

SM2_K07 - działalności na rzecz środowiska społecznego oraz interesu publicznego w przedsiębiorczy sposób;

SM2_K08 - pełnienia ról zawodowych związanych z kierunkiem studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis ECTS:

udział w spotkaniach seminarium: 30h,

prace domowe: 20h,

przygotowanie jednego rozdziału przyszłej pracy dyplomowej w wersji zaakceptowanej przez promotora: 50h,

Suma: 100h = 4 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis ECTS:

udział w spotkaniach seminarium: 30h,

prace domowe: 20h,

przygotowanie kompletnej pracy dyplomowej w wersji kwalifikującej się do obrony: 150h,

Suma: 200h = 8 ECTS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)