Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SEM2-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae239b19d4ef44ec999183ec112cc9595%40thread.tacv2/conversations?groupId=12d32819-4030-4164-9863-5c7ab0bd7fd3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03;

Umiejętności (U): SM2_U01; SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05; SM2_U06

Kompetencje społeczne (K): SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03; SM2_K04

Skrócony opis:

Pogłębione poznanie zagadnień związanych z systemem politycznych zarówno od strony praktyki, jak i teorii pod kątem dobranego tematu pracy magisterskiej. Poznanie aktualnej literatury przedmiotu, która ma istotne znaczenie dla rozwoju uczestników seminarium z uwzględnieniem ich zainteresowań. Kształtowanie umiejętności pracy naukowej oraz doskonalenie samodzielnego myślenia.

Pełny opis:

Pogłębione poznanie zagadnień związanych z systemem politycznych zarówno od strony praktyki, jak i teorii pod kątem dobranego tematu pracy magisterskiej. Poznanie aktualnej literatury przedmiotu, która ma istotne znaczenie dla ogólnego rozwoju intelektualnego uczestników seminarium z uwzględnieniem ich zainteresowań. Kształtowanie umiejętności pracy naukowej oraz doskonalenie samodzielnego myślenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006; 2. Kamiński S., Nauka i metoda, Lublin 1992; 3. Klementewicz T., Rozumienie metodologii nauki o polityce, wyd. 2 popr., Warszawa 2011; 4. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; 5. Stelmach J., Brożek M., Metody prawnicze, wyd. 2, Kraków 2006; 6. Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980; 6. Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1983.

Literatura uzupełniająca:

Literatura ta jest uzależniona od tematu pracy i dobierana indywidualnie przez uczestnika seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki ustrojowo-politycznej (SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03)

2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje, wykorzystując różne źródła naukowe oraz budować na ich podstawie krytyczne sądy. Umie dokonywać syntezy różnych idei i poglądów, dobierać i stosować metody pozwalające na opracowanie własnych wyników badawczych. Umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem cudzych poglądów (SM2_U01; SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05; SM2_U06)

3. Posiada umiejętności umiejętność przygotowywania prac pisemnej w której może wyniki swojej pracy badawczej (SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03; SM2_K04)

Opis ECTS:

Udział w seminarium: 90 godzin.

Przygotowanie do seminarium: 90 godzin.

Czas na napisanie pracy: 270 godzin.

Suma godzin:

Liczba ECTS: 350 h/25 = 14 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu wskazanych powyżej efektów kształcenia są: metoda seminaryjna wraz z metodą okrągłego stołu oraz metoda referatu, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocena ciągła oraz przedstawienie eseju (referatu) związanego z tematem pracy magisterskiej.

Zajęcia zdalne, synchroniczne prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)