Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System ochrony praw człowieka Rady Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SOPRE(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System ochrony praw człowieka Rady Europy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Rada Europy jest organizacją działającą na rzecz współpracy w Europie, skupiającą 47 państw, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Jednym z największych osiągnięć Rady Europy jest budowa silnego systemu ochrony praw człowieka w postaci Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i stojącego na jej straży Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Główna zawartością zajęć z tego przedmiotu będzie praktyczny aspekt działalności RE w zakresie ochrony praw człowieka

Istotną cechą Trybunału jest możliwość rozpatrywania przez niego skarg indywidualnych, tj. składanych przez osoby fizyczne, na władze państwowe. Trybunał rozpatruje również skargi składane przez poszczególne rządy.

Polska jest członkiem Rady Europy od 26 listopada 1991 r. a stroną Konwencji od 19 stycznia 1993 r. Jurysdykcję Trybunału i prawo do skargi do organów działających na podstawie Konwencji uznała od 1 maja 1993 r.

Pełny opis:

Tematem zajęć będzie głównie działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej Protokołach dodatkowych, której treść materialna i proceduralna zostanie omówiona. Fakt, że weszła w życie 8 września 1953 r., a jej stronami Konwencji jest 47 państw europejskich, będzie ukazywał jak istotnym jest zagadnienie ochrony praw człowieka w ramach prac Rady Europy. Katalog podstawowych praw i wolności zawartych w Konwencji został uzupełniony w kolejnych Protokołach dodatkowych: nr 1, 4, 6, 7, 12 i 13.Trybunał został utworzony w 1959 r., jest organem Rady Europy. Skargę do Trybunału może wnieść każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa się za ofiarę naruszenia praw zawartych w Konwencji lub Protokołach dodatkowych przez państwo Stronę Konwencji.

Wskazane zostanie, dlaczego Polska przystąpiła do Konwencji dopiero 19 stycznia 1993 r., a jurysdykcję Trybunału oraz prawo do skargi indywidualnej uznała z dniem 1 maja 1993 r.

Zagadnienia uzupełnione zostaną o element praktyczny czyli jak polski rząd jest reprezentowany przed Trybunałem przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Nad wykonaniem przez państwa wyroków Trybunału czuwa Komitet Ministrów Rady Europy. MSZ koordynuje wykonywanie wyroków Trybunału i reprezentuje polski rząd przed Komitetem Ministrów Rady Europy. W Polsce został powołany specjalny Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który monitoruje wykonywanie wyroków Trybunału przez właściwych ministrów i inne organy.

W celu zapobiegania kolejnym naruszeniom Konwencji orzeczenia Trybunału są tłumaczone i rozpowszechniane. Wszystkie orzeczenia Trybunału są dostępne w bazie HUDOC na stronie internetowej Trybunału

Literatura:

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Prawa człowieka, W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Warszawa 2018

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, A. Bodnar, Warszawa 2018

Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, M. Balcerzak, Toruń 2017

Ochrona Praw Człowieka po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, J. A. Rybczyńska oraz A. Demczuk, Lublin 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Olsztyn 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student samodzielnie odróżnia dwa systemy - system Rady Europy i system UE, nie myląc poszczególnych zakresów pojęciowych

Zna najważniejsze orzeczenia ETPC

Potrafi określić charakter naruszenia praw człowieka na podstawie przedstawionego stanu faktycznego

Nakład pracy studenta

ćwiczenia- 30 h

przygotowanie do ćwiczeń- 20h

razem - 50h

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium jest obecność na zajęciach- min. 80 %

Ponadto aktywność podczas spotkań on-line, zarówno w działaniach w grupie jak i indywidualnie

Ponadto realizacja bieżących zadań na platformie Moodle

Zaliczenie końcowe - test na platformie Moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)