Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne państw współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SPPWŚ(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw współczesnego świata
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st.- Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja systemów politycznych kilkunastu państw europejskich oraz pozaeuropejskich. Realizacja zajęć z tego przedmiotu ma prowadzić do kształtowania umiejętności w zakresie wyodrębniania cech charakterystycznych klasycznych systemów rządów (autorytarnego, parlamentarno-gabinetowego, prezydenckiego, półprezydenckiego, kanclerskiego, modelu rządów zgromadzenia). Osobną uwagę poświęca się konstytucyjnej zasadzie podziału władz.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające. Formy rządów w państwach współczesnych.

2. Ustrój państwowy Federacji Rosyjskiej.

3. System polityczno-prawny Republiki Federalnej Niemiec.

4. Systemy polityczno - prawne Dalekiego Wschodu (Japonia)

5. Ustroje polityczno-prawne państw nieuznawanych i częściowo uznawanych (na przykładzie Sahary Zachodniej).

6. System polityczno-prawny Republiki Francuskiej.

7. System polityczno-prawny Konfederacji Szwajcarskiej.

8.Ustroje polityczno-prawne pozaeuropejskich państw BRICS (Chińska Republika Ludowa).

9. Ustroje polityczno-prawne pozaeuropejskich państw BRICS (Indie, Brazylia).

10. Ustrój polityczno-prawny państw Ameryki środkowej

11. Ustrój polityczno- prawny USA

12. Ustrój polityczno prawny Kanady.

13. Systemy polityczno-prawne Karaibów.

14. Ustrój państwowy Dominikany.

Literatura:

1. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych Paweł Sarnecki · 2013

2. Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy, Stanisław Bożyk, ‎Artur Olechno · 2017

3. Ustroje państw współczesnych Wiesław Skrzydło · 2007

4. Ustroje polityczne państw latynoamerykańskich, Artur Ławniczak · 2008

5. Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012;

6. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. B. Szmulik, Warszawa 2013;

Literatura uzupełniająca:

3. Publikacje z serii "Systemy konstytucyjne państw

współczesnego świata" wydawanej przez Wydawnictwo Sejmowe.

Teksty konstytucji omawianych państw dostępne w języku polskim na stronach Sejmu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2):

EK1: Nie podaje żadnych definicji pojęć związanych z systemami polityczno-prawnymi, w szczególności nie definiuje pojęć

podstawowych dla demokratycznego systemu politycznego

EK2: Nie zna i nie definiuje rodzajów modelowych systemów politycznych

EK3: Nie zna reguł prawnych i politycznych rządzących współczesnymi systemami polityczno-prawnymi

EK4: Nie rozróżnia poszczególnych rozwiązań polityczno-prawnych występujących w różnych państwach

EK5: Nie rozpoznaje, że zależnie od przyjętego celu konieczne może być sięgnięcie po odmienne rozwiązania politycznoprawne

EK6: Nie dobiera przykładów pokazujących funkcjonowanie wybranego elementu systemu polityczno-prawnego, także w

ujęciu przekrojowym

EK7: Nie tłumaczy funkcjonowania wybranego systemu politycznego (na przykładzie wybrane państwa) lub jego elementu.

Na ocenę dst (3):

EK1: Podaje definicje pojęć podstawowych dla demokratycznego systemu politycznego.

EK2: Zna rodzaje modelowych systemów politycznych, ale ich nie definiuje.

EK3: Zna reguły prawne rządzące współczesnymi systemami polityczno-prawnymi.

EK4: Rozróżnia wyłącznie podstawowe różnice między rozwiązaniami polityczno-prawnymi przyjętymi w różnych państwach.

EK5: Rozpoznaje, że czasem sięga się po różne rozwiązania polityczno-prawne, ale nie wskazuje uzasadnienia dla takiego

działania.

EK6: Dobiera przykłady pokazujące funkcjonowanie wybranego systemu polityczno-prawnego, ale nie w ujęciu

przekrojowym.

EK7: Tłumaczy podstawowe elementy funkcjonowania wybranego systemu politycznego (na przykładzie wybranego

państwa) lub jego elementu (np. systemu wyborczego)

Na ocenę db (4):

EK1: Podaje swobodnie definicje pojęć podstawowych dla demokratycznego systemu politycznego.

EK2: Zna rodzaje modelowych systemów politycznych i definiuje je na poziomie podstawowym.

EK3: Zna reguły prawne i polityczne rządzące współczesnymi systemami politycznymi, ale nie dostrzega ich wzajemnego

oddziaływania.

EK4: Rozróżnia poszczególne rozwiązania polityczno-prawne rządzące współczesnymi systemami polityczno-prawny, po

wskazaniu mu przykładów.

EK5: Rozpoznaje, że zależnie od przyjętego celu konieczne może być sięgnięcie po odmienne rozwiązania politycznoprawne

i potrafi wskazać ogólne uzasadnienie takiego działania na wybranym przykładzie.

EK6: Dobiera swobodnie przykłady funkcjonowania wybranego elementu systemu politycznego, jednak w ujęciu

przekrojowym czyni to na poziomie podstawowym.

EK7: Tłumaczy zasadniczo funkcjonowanie wybranego systemu politycznego (na przykładzie wybranego państwa) lub jego

elementu (np. systemu wyborczego)

Na ocenę bdb (5):

EK1: Swobodnie podaje definicje pojęć związanych z systemami polityczno-prawnymi.

EK2: Zna i definiuje w sposób wyczerpujący rodzaje modelowych systemów politycznych, swobodnie posługując się

przykładami.

EK3: Zna reguły prawne i politycznego rządzące współczesnymi systemami politycznymi. I potrafi wskazać związek między

nimi oraz wzajemny wpływ.

EK4: Swobodnie rozróżnia poszczególne rozwiązania polityczno-prawne występujące w różnych państwach.

EK5: Swobodnie rozpoznaje, że zależnie od przyjętego celu konieczne jest sięgnięcie po odmienne rozwiązania politycznoprawne.

EK6: Swobodnie dobiera przykłady pokazujące funkcjonowanie wybranego elementu systemu polityczno-prawnego, także w

ujęciu przekrojowym.

EK7: Swobodnie tłumaczy funkcjonowanie wybranego systemu politycznego (na przykładzie wybranego państwa) lub jego

elementu (np. systemu wyborczego).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład problemowy oraz wykład informacyjny, sposobem

weryfikacji efektu kształcenia jest egzamin testowy.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)