Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-TJOSM(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium język obcy w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;

SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;

SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;

SM2_K08

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do zagadnienia podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i polityki z języków obcych.

Pełny opis:

Student poznaje w ramach zajęć podstawowe słownictwo w wybranym języku w zakresie prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

Problematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień, jak:

- konferencje międzynarodowe;

- państwo i jego życie polityczne;

- rokowania międzynarodowe;

- prawo międzynarodowe publiczne;

- stosunki dyplomatyczne i konsularne;

- umowy międzynarodowe - prawo traktatowe;

- organizacje międzynarodowe;

- międzynarodowe stosunki polityczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Pieńkos, Glosariusz terminologii stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego, Warszawa 1994.

Dokumenty w językach, w których prowadzone jest translatorium.

Literatura dodatkowa:

Materiały podręcznikowe i prasowe w językach, w których prowadzone jest translatorium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: student rozumie zjawiska polityczne (także w kontekście tekstów obcojęzycznych) zachodzące we współczesnym świecie.

EK 2: identyfikuje kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia

z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów [wymiar praktyczny stosowania języków obcych]

EK 3: Zdobywa wiedzę na temat praktycznego zastosowania wybranego języka obcego w obiegu międzynarodowym [ramy normatywne - dokumenty / praktyczne funkcjonowanie organizacji międzynarodowych]

EK 4: Student jest w stanie komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

EK 5: Student zdobywa kompetencje do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych w środowisku międzynarodowych - jeśli chodzi o umiejętności stosowania języka specjalistycznego.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 15 h

Czytanie zadanej literatury: 15 h

Opracowywanie samodzielne materiałów: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 50

Liczba ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie odbywa się poprzez kontakt synchroniczny na platformie MS Teams, poprzez ocenę wykonanych zadań zamieszczanych na platformie MS Teams.

Asynchronicznie - materiały dodatkowe zamieszczane są na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne: dyskusja, analiza tekstu, "burza mózgów", symulacje (np. negocjacji międzynarodowych)

Na ocenę niedostateczną (2)

Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Nie jest w stanie komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego. Nie rozumie słownictwa i sformułowań stosowanych w obrocie międzynarodowym. Nie posiada kompetencji społecznych do wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę dostateczną (3)

Student zna w dostatecznym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę dobrą (4)

Student zna w dobrym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie dobrze komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie w stopniu dobrym sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do właściwego wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Na ocenę bardzo dobrą (5)

Student zna w bardzo dobrym stopniu podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych w wybranym języku obcym. Jest w stanie bardzo dobrze komunikować w tym języku w obrębie słownictwa specjalistycznego.Rozumie w stopniu bardzo dobrym sformułowania stosowane w obrocie międzynarodowym. Posiada kompetencje społeczne do znakomitego wykorzystania języka obcego w życiu zawodowym (obrót międzynarodowy).

Praktyki zawodowe:

Brak

Informacje dotyczące linków do grup na MS Teams zostaną podane po uruchomieniu grup zajęciowych w drugim trymestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)