Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-TM(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm międzynarodowy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01

SM2_W06

SM2_U03

SM2_U07

SM2_K04

SM2_K07

Skrócony opis:

Student w ramach wykładu poznaje podstawowe pojęcia z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym. Zajęcia dotyczą genezy zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie, charakterystyki działań terrorystycznych, metod przeciwdziałania terroryzmowi i prawnoporównawczej analizy ram prawnych i instytucjonalnych w poszczególnych państwach członkowskich UE w odniesieniu do zwalczania przestępstw natury terrorystycznej.

Pełny opis:

- Uwarunkowania i kategoryzacja terroryzmu.

- Terroryzm jako narzędzie walki politycznej.

- Terroryzm jako zagrożenie asymetryczne.

- Metody działania terrorystów.

- Następstwa zamachów terrorystycznych.

- Przegląd najważniejszych organizacji terrorystycznych: historycznych oraz aktywnych.

- Współczesne zagrożenie terroryzmem.

- Uregulowania prawnomiędzynarodowe służące zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych.

- Zestawienie komparatystyczne narodowych rozwiązań prawnych w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych (m.in. RFN, Polska).

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Townshend, Terroryzm, tłum. R. Machnikowski, Oxford/Łódź 2017;

M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001;

K. Liedel (red.), Terroryzm: anatomia zjawiska, Warszawa 2006;

M. Zimny, Terroryzm samobójczy: fakty, geneza, analiza, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm: materia ustawowa, Warszawa 2009;

R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym

EK2 student wyjaśnia zjawiska dotyczące genezy zagrożeń natury terrorystycznej

EK3 student definiuje i prezentuje charakterystykę poszczególnych organizacji terrorystycznych

EK4 student opisuje instrumenty zwalczania zagrożeń terrorystycznych

EK5 student rozumie i jest w stanie wyjaśnić procesy związane z internacjonalizacją współczesnego terroryzmu i postępującą instytucjonalizacją w kontekście jego zwalczania

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura literatury: 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 25 h

Suma godzin: 75 h

Liczba ECTS: 75 h / 25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz ocena z zaliczenia pisemnego (pytania otwarte / esej).

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 student nie umie wyjaśnić pojęć z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym

EK2 student nie potrafi wyjaśnić zjawisk związanych z genezą zagrożeń natury terrorystycznej

EK3 student nie jest w stanie podać definicji poszczególnych organizacji terrorystycznych

EK4 student nie potrafi opisać instrumentów zwalczania zagrożeń terrorystycznych

EK5 student nie rozumie procesów związanych z internacjonalizacją współczesnego terroryzmu i postępującą instytucjonalizacją w kontekście jego zwalczania

na ocenę 3:

EK1 student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym

EK2 student ma zadowalającą wiedzę na temat genezy zagrożeń natury terrorystycznej

EK3 student ma zadowalającą wiedzę na temat poszczególnych organizacji terrorystycznych

EK4 student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów zwalczania zagrożeń terrorystycznych

EK5 student ma zadowalającą wiedzę na temat procesów związanych z internacjonalizacją współczesnego terroryzmu i postępującą instytucjonalizacją w kontekście jego zwalczania

na ocenę 4:

EK1 student posiada w stopni dobrym wiedzę na temat pojęć z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym

EK2 student ma dobrą wiedzę na temat genezy zagrożeń natury terrorystycznej

EK3 student ma dobrą wiedzę na temat poszczególnych organizacji terrorystycznych

EK4 student ma dobrą wiedzę na temat instrumentów zwalczania zagrożeń terrorystycznych

EK5 student ma dobrą wiedzę na temat procesów związanych z internacjonalizacją współczesnego terroryzmu i postępującą instytucjonalizacją w kontekście jego zwalczania

na ocenę 5:

EK1 student posiada w stopni bardzo dobrym wiedzę na temat pojęć z zakresu problematyki związanej z terroryzmem międzynarodowym

EK2 student ma bardzo dobrą wiedzę na temat genezy zagrożeń natury terrorystycznej

EK3 student ma bardzo dobrą wiedzę na temat poszczególnych organizacji terrorystycznych

EK4 student ma bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów zwalczania zagrożeń terrorystycznych

EK5 student ma bardzo dobrą wiedzę na temat procesów związanych z internacjonalizacją współczesnego terroryzmu i postępującą instytucjonalizacją w kontekście jego zwalczania

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płudowski
Prowadzący grup: Tomasz Płudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)