Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-TSM(p)-ćw.
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_K01

SM2_K05

SM2_K06

SM2_U01

SM2_U02

SM2_U04

SM2_U09

Skrócony opis:

Ćwiczenia z teorii stosunków międzynarodowych stanowią uzupełnienie wykładu. Student na podstawie lektury tekstów podręcznikowych i źródłowych porządkuje i utrwala wiedzę zdobytą w ramach wykładu. Podczas ćwiczeń w formie dyskusji i ustnych prezentacji ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności operowania poznanymi paradygmatami teoretycznymi.

Pełny opis:

Ćwiczenia z teorii stosunków międzynarodowych służą przekazaniu i uporządkowaniu wiedzy na temat podstawowych nurtów teoretycznych w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych. Ich podstawą jest lektura tekstów podręcznikowych i źródłowych, a następnie dyskusja dotycząca najważniejszych założeń wybranych nurtów teoretycznych. Ćwiczenia mają służyć wykształceniu umiejętności logicznej argumentacji w ramach poznanych szkół teoretycznych. Wiedza zdobyta na temat poszczególnych paradygmatów powinna być wykorzystana w ramach interpretacji rzeczywistości międzynarodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. John Baylis, Steve Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do

stosunków międzynarodowych, Kraków 2008;

2. Scott Burchill i in., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006;

3. Andrzej Gałganek, Historia teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009;

4. Teresa Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Raymond Aron, Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1994;

2. Hugo Grotius, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, Warszawa 1957;

3. Thomas Hobbes, Lewiatan, Warszawa 2005;

4. Immanuel Kant, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte

w praktyce. Do wiecznego pokoju, Toruń 1995;

35. Niccolo Machiavelli, Książę, Warszawa 1994;

6. Hans J. Morgenthau, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa

2010;

7. Tukidydes, Wojna peloponeska, Wrocław 1991.

Dodatkowo w ramach ćwiczeń studenci otrzymają przed zajęciami wskazówki dotyczące omawianych na zajęciach tekstów dostępnych online.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: jest zdolny do zdobywania i aktualizowania swojej wiedzy z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z perspektywy podstaw teoretycznych tej dyscypliny

EK 2: potrafi dokonać obiektywnej analizy materiału i wyciągnąć logiczne wnioski, a także ocenić krytycznie różne teorie stosunków międzynarodowych

EK 3: potrafi scharakteryzować główne nurty teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

EK 4: analizuje wybrane zagadnienie (zjawiska polityczne/prawne) na podstawie literatury przedmiotu

EK 5: rozpoznaje wpływ konkretnych nurtów teoretycznych na kształtowanie się relacji między państwami i tworzenie ich polityk zagranicznych

Opis ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30

Praca własna studenta lektura zadanej literatury: 15

Praca własna studenta przygotowanie referatu: 5

SUMA GODZIN: 50

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 50 h/25: 2

Metody i kryteria oceniania:

Brak zaliczenia (ocena 2, ndst) Student:

EK 1: nie jest w stanie zdobywać i aktualizować swojej wiedzy z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z perspektywy podstaw teoretycznych tej dyscypliny

EK2: nie potrafi dokonywać obiektywnej analizy materiału, ani wyciągać logicznych wniosków. Nie potrafi także dokonać krytycznej oceny wybranych teorii stosunków międzynarodowych

EK 3: nie potrafi scharakteryzować głównych nurtów teoretycznych w nauce o stosunkach międzynarodowych

EK 4: nie jest w stanie dokonać analizy wybranych zagadnień (zjawisk

politycznych/prawnych) na podstawie literatury przedmiotu

EK 5: nie potrafi rozpoznawać wpływu konkretnych nurtów teoretycznych na kształtowanie się relacji między państwami i tworzenie ich polityk zagranicznych

Na ocenę 3 (dst):

EK 1: jest w stanie zdobywać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z perspektywy podstaw teoretycznych tej dyscypliny

EK2: potrafi dokonywać w stopniu podstawowym obiektywnej analizy materiału i wyciągać na tej podstawie logiczne wnioski. Potrafi także w stopniu podstawowym dokonywać krytycznej oceny wybranych teorii stosunków międzynarodowych

EK 3: potrafi na poziomie podstawowym scharakteryzować główne nurty teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

4EK 4: jest w stanie dokonać podstawowej analizy wybranych zagadnień (zjawisk politycznych/prawnych) na podstawie literatury przedmiotu

EK 5: potrafi na poziomie podstawowym rozpoznawać wpływ konkretnych nurtów teoretycznych na kształtowanie się relacji między państwami i tworzenie ich polityk zagranicznych

Na ocenę 4 (db):

EK 1: jest w stanie w stopniu dobrym zdobywać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z perspektywy podstaw teoretycznych tej dyscypliny

EK2: potrafi dokonywać obiektywnej analizy materiału (w stopniu dobrym) i wyciągać na tej podstawie logiczne wnioski. Potrafi także w stopniu dobrym dokonywać krytycznej oceny wybranych teorii stosunków międzynarodowych

EK 3: potrafi na poziomie dobrym scharakteryzować główne nurty teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

EK 4: jest w stanie dokonać pogłębionej analizy wybranych zagadnień (zjawisk politycznych/prawnych) na podstawie literatury przedmiotu

EK 5: potrafi na poziomie dobrym rozpoznawać wpływ konkretnych nurtów teoretycznych na kształtowanie się relacji między państwami i tworzenie ich polityk zagranicznych

Na ocenę 5 (bdb):

EK 1: jest w stanie w stopniu bardzo dobrym zdobywać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych z perspektywy podstaw teoretycznych tej dyscypliny

EK2: potrafi dokonywać obiektywnej, szczegółowej analizy materiału (w stopniu bardzo dobrym) i wyciągać na tej podstawie logiczne wnioski. Potrafi także w stopniu bardzo dobrym dokonywać krytycznej oceny wybranych teorii stosunków międzynarodowych

5EK 3: potrafi na poziomie bardzo dobrym scharakteryzować główne nurty teoretyczne w nauce o stosunkach międzynarodowych

EK 4: jest w stanie dokonać wyczerpującej i pogłębionej analizy wybranych zagadnień (zjawisk politycznych/prawnych) na podstawie literatury przedmiotu

EK 5: potrafi na poziomie bardzo dobrym rozpoznawać wpływ konkretnych nurtów teoretycznych na kształtowanie się relacji między państwami i tworzenie ich polityk zagranicznych

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1-EK5 są: klasyczna metoda problemowa, metody ćwiczeniowo-praktyczne - ćwiczeniowa

i studium przypadku oraz metody dyskusji - seminaryjna i referatu.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz prezentacja ustna przygotowana na zadany temat, opracowywana na podstawie podanej literatury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)