Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-W-STSM(p)-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1:

rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej

EK2:

rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach

międzynarodowych prze2 całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się u innych osób

EK3:

potrafi pracować zespołowo w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym przyjmując w grupie różne role

EK4:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska polityczne i prawne oraz ich wzajemne relacje w zakresie stosunków międzynarodowych

EK5:

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk politycznych i prawnych w zakresie stosunków międzynarodowych oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać odpowiednie dane i metod

Skrócony opis:

Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych - warsztaty.

Pełny opis:

1. Samorząd terytorialny - zagadnienia podstawowe.

2. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego.

3. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego:

1) gmina,

2) powiat,

3) województwo

- zadania, organy i ich kompetencje.

4. Międzynarodowe podstawy samorządowej współpracy międzynawowej: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi - Konwencja Madrycka, Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Europejska Karta Samorządu Regionalnego.

5. Zasady zrzeszania się jednostek samorządu terytorialnego.

6. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego.

7. Działalność UE w odniesieniu do samorządu terytorialnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo Administracyjne, Warszawa 2013.

2. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa.

Literatura uzupełniająca :

H. Izdebski, Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. wykład (informacyjny),

2. dyskusja,

3. prezentacja,

4. analiza i interpretacja tekstu aktów normatywnych.

Metody oceny:

Egzamin końcowy w formie pisemnej - pytania opisowe.

Prezentacje studentów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)