Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-WDNSM(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st.- Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Program ćwiczeń

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wyzwania i zagrożenia w stosunkach międzynarodowych

- wyzwania i zagrożenia lokalne

- wyzwania i zagrożenia regionalne

- wyzwania i zagrożenia globalne

3. Rola jednostki w stosunkach międzynarodowych

- wpływ elit politycznych

- wpływ opinii publicznej

4. Rola dyplomacji i dyplomatów w stosunkach międzynarodowych

- specyfika dyplomacji

- rola dyplomacji w polityce zagranicznej

- dyplomacja w czasach globalizacji

5. Uwarunkowania działania podmiotów stosunków międzynarodowych

- interes narodowy

- racja stanu

6. Atrybuty uczestników stosunków międzynarodowych

-suwerenność państw

- prawo narodów do samostanowienia

- międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie

7. Geopolityka i globalizacja a rewolucja informatyczna i komunikacyjna

- Wpływ rewolucji informatycznej na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, życie polityczne, gospodarkę, relacje społeczne i kulturę

8. Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Bieleń, Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010,

J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008

R. Zięba, Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Stosunki międzynarodowe” nr 3/2016

K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

Łoś-Nowak T., Florczak A. (red.), Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2010.

Buzan B., Littre R., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011

Sur S., Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012

Simonides J., Sułek M. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych

Kubarczyk T., Żyła M., Ład międzynarodowy w XXI wieku, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Punktów ETCS: 2= 50 godz., w tym:

udział w ćwiczeniach: 15 godz.

lektura zadanej literatury: 25 godz., przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10

Metody osiągnięcia EK: ocenianie ciągłe, kolokwium pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)