Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne ideologie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-WIP(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne ideologie polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st.- Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04,

SM1_W05,

SM1_W06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z współczesnymi nurtami myśli politycznej oraz nauka krytycznej ich analizy.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują tematykę współczesnych nurtów myśli politycznej takich jak Konserwatyzm, Liberalizm, Faszyzm, Nazizm, Nacjonalizm, Komunizm, Społeczna Doktryna Kościoła, Socjaldemokracja. Totalitaryzm, Socjalizm, Populizm, Ekologizm, Libertarianizm, Komunitaryzm, Feminizm, Rasizm, Pacyfizm, Islamizm oraz Anarchizm.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz,Kraków 2000

2. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010.

3. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007

4. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014

Literatura dodatkowa:

1. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodwin, F. Petit, Warszawa 2002.

2. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2010

3. W. Galston, Cele liberalizmu, Kraków 1999

4. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994

5. K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła Katolickiego. Zarys historii, Warszawa 2001

6. M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX wieku. Liberalizm, Warszawa 1978

7. R. Skarżyński, Konserwatyzm, Warszawa 1998

8. R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W04 w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych.

SM1_W05 w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

podstawową wiedzę ogólną z zakresu politologicznych aspektów stosunków

międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu

o profilu praktycznego zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych

albo przedsiębiorcę, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także

posła lub senatora; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

SM1_W06fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z politologicznymi aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z politologicznymi aspektami stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Udział w wykładzie: 15h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15h

SUMA GODZIN: 50= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zakończenie wykładów egzamin.

Na ocenę niedostateczną

Student nie ma podstawowej wiedzy o współczesnych ideologiach politycznych.

Student nie zna twórców współczesnych ideologii politycznych.

Student nie zna założenia współczesnych ideologii politycznych.

Na ocenę dosteczną

Student ma podstawową wiedzę o współczesnych ideologiach politycznych w stopniu elementarnym.

Student zna twórców współczesnych ideologii politycznych w stopniu elementarnym.

Student zna założenia współczesnych ideologii politycznych w stopniu elementarnym.

Na ocenę dobrą

Student ma podstawową wiedzę o współczesnych ideologiach politycznych w stopniu zadowalajacym.

Student zna twórców współczesnych ideologii politycznych w stopniu zadowalajaym.

Student zna założenia współczesnych ideologii politycznych w stopniu zadowalającym.

Na ocenę bardzo dobrą

Student ma dogłębną wiedzę o współczesnych ideologiach politycznych.

Student bardzo dobrze zna twórców współczesnych ideologii politycznych.

Student zna i orientuje się w założeniach współczesnych ideologii politycznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)