Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne ideologie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-WIP(p)-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne ideologie polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st.- Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Malwina Kołodziejczak, Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się ze współczesnymi ideologiami politycznymi. Podczas ćwiczeń omawiane są najważniejsze nurty, ich założenia, przedstawiciele czy odłamy. Studenci dyskutują w jakim stopniu dana ideologia jest obecnie aktualna i przenika do świata współczesnego.

Pełny opis:

Czym jest ideologia? Zagadnienia wprowadzające.

-Czym jest ideologia?

-Koncepcje ideologii

-Ideologia, prawda, władza

-Lewica, prawica, centrum

-Ideologie polityczne w XXI w.- zmiana porządku świata, globalizacja, postmodernizm.

Liberalizm:

-Nazwa, pojęcie, elementy liberalizmu.

-Liberalizm XIX w- liberalizm klasyczny, liberalizm konserwatywny, liberalizm społeczny.

-Liberalizm XX w.- okres międzywojenny, zmiana liberalizmu powojennego, wolny rynek, liberalizm socjologów, liberalna teoria sprawiedliwości, pochwała państwa minimalnego, teorie racjonalnego wyboru

-Liberalizm XXI w.

Konserwatyzm:

-Nazwa, pojęcie, źródła i idee konserwatyzmu.

-Konserwatyzm w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, w USA, w Polsce w XIX i XX w.

-Konserwatyzm w XXI w.

Socjalizm:

-Nazwa, pojęcia, źródła i ewolucje Socjalizmu.

-Idee przewodnie socjalizmu

-Socjalizm demokratyczny

-Socjalizm w Wielkiej Brytanii, w Rosji, we Francji, w Polsce, w Niemczech, w USA, w Afryce.

-Socjalizm w XXIw.

Komunizm:

-Nazwa, pojęcie, źródła i ewolucja komunizmu.

-Idee komunizmu.

-Bolszewizm.

-Komunizm we Francji, w Niemczech, w Polsce, we Włoszech, w Chinach.

-Komunizmy amerykańskie i afrykańskie.

-Komunizm w XXI w.

-Krytyka komunizmu

Totalitaryzm

Faszyzm

-Filozofia faszyzmu

-Państwo etyczne, państwo totalne

-Faszyzm wobec socjalizmu, demokracji i liberalizmu

-Syndykaty i korporacje, wódz, elita, masy,

-Państwo, naród, rasa

-Antypacyfizm i militaryzm

-Faszyzm w XXI w.

Nazizm

-Antysemityzm i rasizm

-teorie rasy

-Likwidacja państwa prawnego,

-Państwo wodzowskie,

-Władza elity

-Obywatelstwo Rzeszy

-Stosunki pracy

-Prawo a polityka

Nacjonalizm

-Nazwa i pojęcie, system wartości, filiacje ideologii, źródła nacjonalizmu, rozwój nacjonalizmu, nacjonalizm liberalny, nacjonalizm konserwatywny, nacjonalizm ekspansjonistyczny, nacjonalizm antykolonialny i postkolonialny.

-Internacjonalizm liberalny, Internacjonalizm socjalistyczny.

Anarchizm

-Nazwa i pojęcie, źródła, ewolucja i idee anarchizmu.

-Anarchizm indywidualistyczny, Anarchizm kolektywistyczny, Anarchizm komunistyczny, Anarchizm syndykalistyczny, Anarchizm współczesny.

Nauka Społeczna Kościoła Katolickiego

-Źródła, idee i rozwój doktryny.

-Główne założenia.

-Leon XIII, Epoka Piusów, Aggiornamento, Myśl Jana Pawła II

-Benedykt XVI i Papież Franciszek.

-Encykliki i inne ważne dokumenty Społecznej doktryny Kościoła Katolickiego

Fundamentalizm Religijny

-źródła i rozwój

-Powrót do korzeni- zasadnicze zagadnienia- religia i polityka, impuls fundamentalistyczny, antymodernizm, wojowniczość.

-Fundamentalizm chrześcijański

- Inne fundamentalizmy

-Fundamentalizm religijny w XXI wieku

Islamizm

-Nazwa, pojęcie, źródła i idee Islamu.

-Święta księga islamu, idee islamizmu, Islam jako religia, etyka i prawo islamu, państwo islamskie, prądy modernistyczne, socjalizm arabski.

Socjaldemokracja

-geneza, formowanie się doktryny po II wś., poszukiwania doktrynalne socjaldemokratów, idee programowe, zakres działania.

Libertarianizm

- pojęcie, doktryna i jej rozwój, podstawowe poglądy, rodzaje libertarianizmu, minarchizm, anarchokapitalizm.

Ekologizm

-Nazwa i pojęcie, źródła ekologizmu.

-Idee ekologizmu, nurty ekologizmu.

-Ekologia, Holizm, Zrównoważenie, Etyka środowiska naturalnego, samorealizacja.

-Ekologizm prawicowy, ekosocjalizm, ekoanarchizm, ekofeminizm

-Ekologizm XXI w.

Pacyfizm

-Nazwa, pojęcie, źródła i rozwój pacyfizmu.

-Idee i nurty pacyfizmu.

-Pacyfizm francuski, niemiecki, angielski, amerykański, rosyjski, polski.

Rasizm

-Nazwa, pojęcia, źródła rasizmu, idee rasizmu, rasizm antysemicki, rasizm francuski, rasizm niemiecki, rasizm amerykański,

-Apartheid, segregacja rasowa w USA, Black Lives Matters.

Feminizm

-Nazwa, pojęcia, źródła i rozwój feminizmu.

-Idee sufrażystek, Idee Ruchu Wyzwolenia Kobiet.

-Płeć i polityka- feminizm liberalny, feminizm socjalistyczny, feminizm radykalny, nowe tradycje feministyczne.

-Krytyka dyskryminacji kobiet.

-Idee feminizmu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000;

2. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2010;

3 A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007

4. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014;

Literatura dodatkowa:

1. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodwin, F. Petit, Warszawa 2002;

2. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2010;

3. W. Galston, Cele liberalizmu, Kraków 1999

4. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994

5. K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła Katolickiego. Zarys historii, Warszawa 2001;

6. R. Skarżyński, Konserwatyzm, Warszawa 1998;

7. R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)