Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja i regionalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-GR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i regionalizacja
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W04; SPM1_W05; SPM1_W06

Skrócony opis:

Analiza procesów globalizacji i regionalizacji w aspekcie społecznym, politycznym i gospodarczym.

Pełny opis:

1. Globalizacja – zjawisko stare jak świat?

2. Tożsamość regionalna

3. Globalna infosfera

4. Globalna gospodarka

5. Globalizacja stylów życia

6. Glokalna kultura

7. Nowa geografia społeczna

8. Redefinicja roli państwa i jego granic

9. Regiony konstruowane

10. Ideologia globalizmu

11. Społeczne oceny globalizacji

12. Teorie globalizacji

13. Katolickie nauczanie społeczne

14. Globalna promocja regionu

15. Podsumowanie metodologiczne

Literatura:

Literatura podstawowa

Jan Aart Scholte, Globalizacja, krytyczne wprowadzenie, tłum. K. Ślęczka, Sosnowiec 2006.

teksty źródłowe udostępnione na platformie Moodle

Literatura pomocnicza

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody i in., Warszawa 2008.

Valerie Hansen, Rok 1000. Jak odkrywcy połączyli odległe zakątki świata i rozpoczęła się globalizacja, tłum. T. Hornowski, Poznań 2021.

Kevin Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii świata połączonego siecią, tłum. K. Środa, Warszawa 2001.

Joel Kotkin, The New Geography. How the Digital Revolution Is Reshaping the American Landscape, New York 2001.

George Ritzer, Paul Dean, Globalization: The Essentials. Second Edition, Hoboken 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę 5 student zna i rozumie w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę 4, 4,5 student zna i rozumie w stopniu dobrym;

na ocenę 3, 3,5 student zna i rozumie w stopniu dostatecznym;

na ocenę 2 student nie zna i nie rozumie

następujących grup zagadnień:

SPM1_W04: zależności międzynarodowe wynikające z procesów globalizacji i regionalizacji;

SPM1_W05: wybrane zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych;

SPM1_W06: uwarunkowania działalności zawodowej pracowników dyplomacji oraz przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach globalizacji i regionalizacji.

Udział w wykładzie: 30h,

zapoznanie z tekstami źródłowymi: 5h,

przygotowanie do egzaminu: 15h,

suma: 50h = 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

20% udział w zajęciach, w tym aktywność na platformach internetowych,

80% wynik egzaminu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahh6CPfITVUjthaqpg6RTy1QOCmjrTEy2reMnpGxVMMA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=db9011d2-ce52-4005-84b9-f440a04f1785&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)