Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-AZUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W04


SM1_W05


SM1_U01


SM1_U05


SM1_U07

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca integracji europejskiej z wcześniej prowadzonych przedmiotów obowiązkowych w programie studiów.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Student poznaje tzw. system satelicki agencji zdecentralizowanych skupiony wokół Komisji Europejskiej.

Na zajęciach zapoznaje się z podstawowymi mechanizmami funkcjonującymi w ramach europejskiej przestrzeni administracyjnej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie - siatka pojęciowa

2. Suwerenność łączona w ramach systemu instytucjonalnego UE

3. Legitymizacja demokratyczne systemu UE

4. Rozumienie terminu „agencja regulacyjna” / "Agencja zdecentralizowana" - agencje w krajowych i międzynarodowych systemach zarządzania publicznego

5. Agencje zdecentralizowane Unii Europejskiej w perspektywie historycznej

6. Motywy tworzenia agencji regulacyjnych w ramach struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej

7. Charakterystyka agencji regulacyjnych Unii Europejskiej

8. Podstawa prawna powołania agencji regulacyjnych Unii Europejskiej

9. Zadania agencji regulacyjnych Unii Europejskiej

10. Struktura organizacyjna agencji regulacyjnych Unii Europejskiej

11. Mechanizmy kontrolne stosowane w stosunku do agencji zdecentralizowanych

12. Sieciowość prawa i praktyk stosowania prawa w systemie europejskiej administracji zintegrowanej

13. Transformacja klasycznego modelu agencji na wybranych przykładach

Literatura:

Materiały udostępnione studentom w ramach zajęć.

Literatura podstawowa:

N. Kohtamaki, Theorising the Legitimacy of EU Regulatory Agencies, Berlin 2019.

Literatura dodatkowa:

Andoura Sami, Timmerman Peter, Governance of the EU: The Reform Debate on European Agencies Reignited, „EPIN Working Paper” 2008, nr 19, https://www.ceps.eu/system/files/book/1736.pdf (20.03.2017).

Appel Bernd et al. (Hrsg.), EHEC-Ausbruch 2011. Aufklärung des Ausbruchs entlang der Lebensmittelkette, „Bundesinstitut für Riskobewertung. Wissenschaft” 2011, nr 4,

http://www.bfr.bund.de/cm/350/ehec-ausbruch-2011-aufklaerung-des-ausbruchs-entlang-der-lebensmittelkette.pdf (20.03.2017).

Barbieri Dario, Ongaro Edoardo, EU Agencies: What is Common and What is Distinctive Compared with National-Level Public Agencies, „International Review of Administrative Sciences” 2008, vol. 74, nr 3, s. 395-420.

Będkowski-Kozioł Michał, Status i zadania Europejskiej Agencji Kolejowej – stan obecny i perspektywy w świetle projektu IV pakietu kolejowego UE, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 7(3), s. 36-56.

Boin Arjen et al., Building European Union Capacity to Manage Transboundary Crises: Network or Lead-Agency Model, „Regulation & Governance” 2014, vol. 8, nr 4, s. 418-436.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SM1_W04,SM1_W05, SM1_W06; SM1_U06,

SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10,

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

3 ECTS

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Lektura literatury: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 75 h

1 ECTS = 25 h

Liczba ECTS: 3 x 25 h= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (dyskusja)

Prezentacje na zadany temat

Końcowe kolokwium pisemne - 3 pytania; odpowiedzi w formie eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Kohtamaki
Prowadzący grup: Natalia Kohtamaki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)