Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służba zagraniczna RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-SZRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służba zagraniczna RP
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_U04; SPM1_U05; SPM1_K03; SPM1_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z prawnymi ramami funkcjonowania służby zagranicznej

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji rozumienia i przedstawienia zagadnień związanych ze służbą zagraniczną

Zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć są:

1) Konstytucyjne ramy prowadzenia polityki zagranicznej RP;

2) KWSD; KWSK

3) Zasady ogólne funkcjonowania służby zagranicznej w RP

4) Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej RP;

5) Kierownicy placówek zagranicznych;

6) Nabór do służby zagranicznej RP;

7) MSZ - zadania, organizacja, warunki zatrudnienia;

8) Prawa i obowiązki członków służby zagranicznej RP;

9) Konsulowie i funkcje konsularne;

10) Postępowanie przed konsulem;

11) Opłaty konsularne i wydatki;

12) konsulowie honorowi

Literatura:

Prawo dyplomatyczne i konsularne, J. Sutor, najnowsze wydanie dostępne w bibliotece UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie (efekty umiejętności) :

EU 1: podstawowe pojęcia z zakresu służby zagranicznej RP

EU 2: zakres konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych oraz ustawowych ram funkcjonowania służby zagranicznej RP

EU 3 zasady, organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej RP

EU 4 Zadania, organizację MSZ oraz warunki naboru do służby zagranicznej RP i MSZ

EU 5 funkcjonowanie służby konsularnej w RP

Student potrafi omówić i przedstawić (efekty kompetencji)

EK 1: podstawowe pojęcia z zakresu służby zagranicznej RP

EK 2: zakres konstytucyjnych, prawnomiędzynarodowych oraz ustawowych ram funkcjonowania służby zagranicznej RP

EK 3 zasady, organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej RP

EK 4 Zadania, organizację MSZ oraz warunki naboru do służby zagranicznej RP i MSZ

EK 5 funkcjonowanie służby konsularnej w RP

Nakład pracy w ECTS:

udział w konwersatorium: 30 h

lektura aktów prawnych: 30 h

lektura zadanego orzecznictwa: 5 h

przygotowanie do egzaminu: 25 h

Suma godzin: 90

Liczba ECTS 90/30= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych funkcjonowania służby zagranicznej RP.

Student:

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności i kompetencji wskazanych w EU 1-5, EK 1-5;

Na ocenę dost: posiada umiejętności i kompetencje wskazane w EU 1-5, EK 1-5 w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wskazane w EU 1-5, , EK 1-5;

Na ocenę bdb: posiada umiejętności i kompetencje wskazane w EU 1-5, EK 1 -5 w pełnym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy w ECTS:


udział w konwersatorium: 30 h


lektura aktów prawnych: 30 h


lektura zadanego orzecznictwa: 5 h


przygotowanie do egzaminu: 25 h


Suma godzin: 90


Liczba ECTS 90/30= 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)