Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-ZSGUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Sylabus:

1) Unia Europejska jako podmiot prawa międzynarodowego.

2) Działanie zewnętrzne UE – podstawy traktatowe (WPZiB, WPBiO, WPH).

3) Kompetencje UE w międzynarodowych stosunkach gospodarczych.

4) Zawieranie umów międzynarodowych przez UE (ius contrahendi UE).

5) Członkostwo UE w organizacjach międzynarodowych.

6) Rodzaje umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską (zawieranie umów wchodzących w zakres wspólnej polityki handlowej)

7) Procedura zawierania umów międzynarodowych przez UE

8) Wspólna polityka handlowa – podstawy traktatowe; instytucje; orzecznictwo TSUE

9) Wspólna taryfa celna. Autonomiczne i traktatowe środki WPH

10) Umowy stowarzyszeniowe wraz z pozostałymi formami współpracy z państwami trzecimi.

11) Zewnętrzny wymiar polityk Unii Europejskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, omawiane akty prawne UE oraz orzecznictwo TSUE.

2) „Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne” A.Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2022

3) M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 8, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

4) "Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw" C. Mik, CH. Beck, Warszawa 2018;

5) „Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej” C. Mik, Ł. Kułaga, TNOIK: Toruń 2010.

6) "EU Trade Agreements and European Integration Commission Autonomy or Council Control?" M. Gastinger, Routledge 2024.

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach - zajęcia odbywają się zgodnie z planem udostępnionym w systemie USOS, student może być nieobecny bez konsekwencji na 2 zajęciach.

2) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się wiedzą merytoryczną na tematy wskazane w sylabusie na każdych zajęciach przez aktywne uczestnictwo w nich oraz napisanie jednego kolokwium na koniec semestru.

3) Za aktywne uczestnictwo w zajęciach będzie osobna ocena (w skali 2-5) wystawiona na koniec semestru.

Przygotowanie zadanych zadań dodatkowych (np. opracowanie orzeczenia, mini prezentacja) podnosi każdorazowo ocenę o 0,5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rzotkiewicz
Prowadzący grup: Marek Rzotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)