Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodwe stosunki gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MSG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodwe stosunki gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;

SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;

SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;

SM2_K08;

Skrócony opis:

Udział w zajęciach z MSG ma na celu ułatwienie sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia gospodarczego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii gospodarczych na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości gospodarczych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości, analizowania i prognozowania ogólnych zależności gospodarczych.

Pełny opis:

Udział w zajęciach z MSG ma na celu ułatwienie sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia gospodarczego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii gospodarczych na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości gospodarczych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości, analizowania i prognozowania ogólnych zależności gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Skawińska, P. Kułyk, A. Niewiadomska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku, Warszawa 2018.

2. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Oktaba, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02 Student zna i rozumie źródła i charakter międzynarodowych stosunków gospodarczych, w aspekcie historycznym i współczesnym.

Umiejętności:

PR_U02 Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do opisu i analizy i rozwiązywania spraw prawnych

PR_U07 Student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne w języku polskim i obcym stosowanym w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi

technologiami informacyjnymi.

PR_U09 Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia w języku polskimi obcym w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub prawnym.

Kompetencje:

PR_K01 Student potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

PR_K02 Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi

PR_K04 Student potrafi określać priorytety w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - samodzielnie lub w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna dwa pytania otwarte.

1 pytanie = 50%

0-50 ndst

51-60 dst

61-70 dst+

71-80 db

81-90 db+

91-100 bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 40

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 40

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)