Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W04; SPM1_W05; SPM1_W06

Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Wprowadzenie do nauki o polityce i stosunków międzynarodowych, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Globalizacja i regionalizacja.

Skrócony opis:

Zajęcia wyposażają studenta w wiedzę z zakresu SPM1_W04, SPM1_W05 i SPM1_W06.

Tematyka zajęć obejmuje współczesne stosunki międzynarodowe w ich wymiarze politycznym, z uwzględnieniem czynników materialnych i niematerialnych, uwarunkowań poznawczych, kulturowych i geograficznych, a także zyskujących dziś na znaczeniu obszarów aktywności międzynarodowej w cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej.

Pełny opis:

1. Narzędzia poznania przestrzeni geograficznej oraz zasobów strategicznych

2. Schematy poznawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych

3. Źródła porządku i zasady współpracy międzynarodowej

4. Cywilizacje i kultury, komunikacja międzykulturowa

5. Centra – kresy – granice

6. Mocarstwa – klienci – bufory

7. Potencjał uczestników stosunków międzynarodowych i kryteria jego pomiaru

8. Kody geopolityczne

9. Logika dominacji morskiej i lądowej

10. Strategia w stosunkach międzynarodowych

11. Kolonializm i postkolonializm

12. Konflikt międzynarodowy i ewolucja doktryn wojennych

13. Szara strefa stosunków międzynarodowych

14. Zarządzanie cyberprzestrzenią

15. Stosunki międzynarodowe w kosmosie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Piotr Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008.

Literatura pomocnicza:

Saul B. Cohen, Geopolitics. The Geography of International Relations, Lanham 2015.

Dariusz Góra, Jan Szumski, Zbigniew Werra, Rzeczpospolita, ale jaka?, Warszawa 2022.

Łukasz Kamiński, Technologia i wojna przyszłości, Kraków 2009.

Misha Glenny, McMafia, tłum. M. Jaszczurowska, Katowice 2018.

Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. Mirosław Sułek, Janusz Symonides, Warszawa 2009.

Zbigniew Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w wykładzie: 30h,

przygotowanie do egzaminu: 20h,

Suma: 50h = 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna i rozumie w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę dobrą student zna i rozumie w stopniu dobrym;

na ocenę dostateczną student zna i rozumie w stopniu dostatecznym;

na ocenę niedostateczną student nie zna i nie rozumie -

następujących grup zagadnień:

SPM1_W04: relacje polityczne w ramach społeczności międzynarodowej;

SPM1_W05: teoretyczne oraz szczegółowe zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych;

SPM1_W06: uwarunkowania działalności zawodowej pracowników dyplomacji oraz przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach międzynarodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_mnugAMXZW9Cix4wB4GBvhfSayTwc_DJsP2UIbEhQqM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6af67438-5bcd-41f9-9bf4-5f088b42bc5a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)