Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MSP-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_U06; SPM1_U07; SPM1_U08; SPM1_K05; SPM1_K06

Wymagania wstępne:

patrz wykład

Skrócony opis:

Zajęcia kształtują umiejętności uczestników w zakresie SPM1_U06, SPM1_U07, SPM1_U08 oraz ich kompetencje w zakresie SPM1_K05, SPM1_K06.

Pełny opis:

Szczegóły i aktualności zajęć w poszczególnych grupach dostępne są na platformie Moodle dla zarejestrowanych uczestników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stosunki międzynarodowe: antologia tekstów źródłowych, red. Hanna Schreiber, Anna Wojciuk, t. 1, Warszawa 2018.

Literatura pomocnicza:

Stefan Kałuski, Blizny historii: geografia granic politycznych współczesnego świata, Warszawa 2017.

Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1, red. Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska, Warszawa 2013; t. 2, red. Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w zajęciach synchronicznych: 30h,

zapoznanie z tekstami źródłowymi: 15h

przygotowanie projektu: 20h,

przygotowanie do sprawdzianów: 10h,

Suma: 75h = 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student potrafi w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę dobrą student potrafi w stopniu dobrym;

na ocenę dostateczną student potrafi w stopniu dostatecznym;

na ocenę niedostateczną student nie nabył umiejętności ani kompetencji

w zakresie następujących grup zagadnień:

SPM1_U06 - wykonywanie zadań typowych dla pracy w międzynarodowym środowisku zawodowym; rozwiązywanie problemów przez właściwy dobór metod politologicznych oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;

SPM1_U07 - umiejętność komunikowania z użyciem specjalistycznej terminologii politologicznej dotyczącej stosunków międzynarodowych; umiejętność planowania i organizacji pracy nad zagadnieniami politologicznymi w zakresie stosunków międzynarodowych oraz udziału w debacie;

SPM1_U8 - umiejętność samodzielnego uczenia się zagadnień politologicznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, podejmowania decyzji, krytycznej ewaluacji działań własnych i zespołowych oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki tych działań;

SPM1_K05 - kultywowanie wzorów właściwego postępowania w międzynarodowym środowisku zawodowym;

SPM1_K06 - kompetencja w zakresie krytycznego korzystania z zasobów informacyjnych, krytycznej ewaluacji wiedzy własnej oraz konieczności zasięgania opinii ekspertów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)