Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-OM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby interpretacji prawa międzynarodowego w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych.


SPM1_W02 - absolwent zna i rozumie ogólne oraz szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do państw i organizacji międzynarodowych w zakresie członkostwa oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych.


SPM1_W03 - absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo prawne uwarunkowania przedsiębiorcy w zakresie funkcjonowania i współpracy w obrębie organizacji międzynarodowych.


SPM1_W07 - absolwent zna i rozumie gólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu odpowiednio prawa Unii Europejskiej oraz poszczególnych gałęzi prawa międzynarodowego, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państwa w tym zakresie.


SPM1_U01 - absolwent potrafi interpretować prawnie relacje pomiędzy podmiotami stosunków

międzynarodowych, wypowiadać się językiem prawnym na temat tych relacji oraz prawniczo uzasadniać swoje stanowisko w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państw, wynikających z członkostwa.


SPM1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną z zakresu prawa międzynarodowego; formułować i rozwiązywać problemy prawne

oraz wykonywać w oparciu o wiedzą prawną zadania typowe dla działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowej.


SPM1_U05 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie, zwłaszcza przy uwzględnieniu ciągłych zmian w przepisach i praktyce.


SPM1_K01 - absolwent jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ;


SPM1_K02 - absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych jego gałęzi; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zasięgania opinii ekspertów. Absolwent jest bowiem świadom ciągle zachodzących zmian i potrzeby ciągłego uczenia się.


Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy współczesnego fenomenu organizacji międzynarodowych. Poruszane zagadnienia obejmują zasadniczo organizacje międzynarodowe międzyrządowe. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony rys historyczny organizacji międzynarodowych i problematyka podmiotowości prawnomiędzynarodowej i jej przejawów. Zostanie tez przedstawiona struktura wewnętrzna organizacji i proces podejmowania decyzji przez organizacje międzynarodowe.

Pełny opis:

1. Rys historyczny organizacji międzynarodowych;

2. Definicja i klasyfikacje organizacji międzynarodowych;

3. Podstawy prawne organizacji międzynarodowych i ich funkcje;

4. Organizacja międzynarodowa jako podmiot prawa międzynarodowego: wiadomości ogólne i atrybuty podmiotowości (zdolność traktatowa, prawo legacji oraz przywileje i immunitety organizacji międzynarodowej);

4. Powstanie i zakończenie działania organizacji międzynarodowych;

5. Członkostwo w organizacji międzynarodowej;

6. Struktura wewnętrzna organizacji międzynarodowej;

7. Proces podejmowania decyzji i uchwały organizacji międzynarodowych;

8. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych;

9. Budżet organizacji międzynarodowych;

Literatura:

1. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje Międzynarodowe, Wolters Kluwer 2018;

2. B. Kuźmiuk, M. Marcinko, M. Ingelević-Citak, Organziacje międzynarodowe, CH BECK;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SPM1_W01 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby interpretacji prawa międzynarodowego w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

SPM1_W02 - absolwent zna i rozumie ogólne oraz szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do państw i organizacji międzynarodowych w zakresie członkostwa oraz funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

SPM1_W03 - absolwent zna i rozumie prawne uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo prawne uwarunkowania przedsiębiorcy w zakresie funkcjonowania i współpracy w obrębie organizacji międzynarodowych.

SPM1_W07 - absolwent zna i rozumie gólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu odpowiednio prawa Unii Europejskiej oraz poszczególnych gałęzi prawa międzynarodowego, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państwa w tym zakresie.

SPM1_U01 - absolwent potrafi interpretować prawnie relacje pomiędzy podmiotami stosunków

międzynarodowych, wypowiadać się językiem prawnym na temat tych relacji oraz prawniczo uzasadniać swoje stanowisko w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz obowiązków państw, wynikających z członkostwa.

SPM1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną z zakresu prawa międzynarodowego; formułować i rozwiązywać problemy prawne

oraz wykonywać w oparciu o wiedzą prawną zadania typowe dla działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowej.

SPM1_U05 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie, zwłaszcza przy uwzględnieniu ciągłych zmian w przepisach i praktyce.

SPM1_K01 - absolwent jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim ;

SPM1_K02 - absolwent jest gotowy do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych jego gałęzi; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych oraz zasięgania opinii ekspertów. Absolwent jest bowiem świadom ciągle zachodzących zmian i potrzeby ciągłego uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy współczesnego fenomenu organizacji międzynarodowych. Poruszane zagadnienia obejmują zasadniczo organizacje międzynarodowe międzyrządowe. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony rys historyczny organizacji międzynarodowych i problematyka podmiotowości prawnomiędzynarodowej i jej przejawów. Zostanie tez przedstawiona struktura wewnętrzna organizacji i proces podejmowania decyzji przez organizacje międzynarodowe.

Pełny opis:

1. Rys historyczny organizacji międzynarodowych;

2. Definicja i klasyfikacje organizacji międzynarodowych;

3. Podstawy prawne organizacji międzynarodowych i ich funkcje;

4. Organizacja międzynarodowa jako podmiot prawa międzynarodowego: wiadomości ogólne i atrybuty podmiotowości (zdolność traktatowa, prawo legacji oraz przywileje i immunitety organizacji międzynarodowej);

4. Powstanie i zakończenie działania organizacji międzynarodowych;

5. Członkostwo w organizacji międzynarodowej;

6. Struktura wewnętrzna organizacji międzynarodowej;

7. Proces podejmowania decyzji i uchwały organizacji międzynarodowych;

8. Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji międzynarodowych;

9. Budżet organizacji międzynarodowych;

Literatura:

1. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje Międzynarodowe, Wolters Kluwer 2018;

2. B. Kuźmiuk, M. Marcinko, M. Ingelević-Citak, Organziacje międzynarodowe, CH BECK;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)