Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-WSMNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami i pojęciami w naukach o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Zakresy nauki o polityce i stosunków międzynarodowych

2. Wymiary polityki

- Instytucje i system polityczny

- Polityka jako proces polityczny, system polityczny, system międzynarodowy

- Treści polityczne, Ideologia, doktryna i program

3. Istota i ewolucja stosunków międzynarodowych

3. Teorie i metody badań stosunków międzynarodowych

4. Pojęcie systemu międzynarodowego. System dwubiegunowy i jego załamanie, współczesny system międzynarodowy

5. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.

6. Uczestnicy stosunków międzynarodowych.

7. Zasady i formy współpracy międzynarodowej

8. Polityka zagraniczna państwa.

9. Bezpieczeństwo międzynarodowe.

10. Interes narodowy a interesy partykularne

11. Globalizacja – wymiar gospodarczy, wymiar polityczny i społeczny, regionalizacja.

12. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w świecie.

13. Spory i konflikty międzynarodowe

14. Role państw w polityce światowej – soft i hard power

15. współczesne problemy międzynarodowe

Literatura:

A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie

E. Cziomer (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2014

P. Bała, A. Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce.

J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2000,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnik wykładu poza istotę oraz cele nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych, w tym o obecnych w niej teoriach oraz stosowanych metodach badawczych, jak również o jej znaczeniu praktycznym.

Uczestnik wykładu będzie miał wiedzę o uczestnikach procesów politycznych oraz stosunków międzynarodowych, o zachodzących w sferze polityki i stosunków międzynarodowych procesach.

Uczestnik wykładu będzie miał przygotowanie teoretyczne pozwalające mu na rozumienie procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz w życiu politycznych w sposób naukowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wielomski
Prowadzący grup: Adam Wielomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


Udział w wykładzie - 30 h

Konsultacje: 10 h

Przygotowanie do egzaminu - 30 h


Łącznie: 75 h (3 pkt ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie jego uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z nauką o polityce oraz stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie, red. A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski, Warszawa 2022 (fragmenty); 2. J. Kukułka, Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2000; 3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008 (część I).

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bała, A. Wielomski, Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce; 2. Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)