Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia i teoria prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-FTPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia i teoria prawa międzynarodowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Student powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu prawa międzynarodowego (publicznego) oraz teorii stosunków międzynarodowych.

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wstępne - pojęcie filozofii i teorii prawa międzynarodowego

2. Filozofia prawa międzynarodowego (spojrzenie na prawo międzynarodowe od zewnątrz)

3. Teoria prawa międzynarodowego (spojrzenie na prawo międzynarodowe od środka)

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

2. Filozofia prawa międzynarodowego:

a) ontologia: jakim bytem jest prawo międzynarodowego: pozaprawne sposoby postrzegania prawa międzynarodowego - doktryny stosunków międzynarodowych wobec prawa międzynarodowego; doktryny państwowe wobec prawa międzynarodowego;

b) epistemologia prawa międzynarodowego: miejsce prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych, prawo międzynarodowe a polityka, cywilizacje, ekonomia, przemiany prawa międzynarodowego pod wpływem procesów zewnętrznych

c) aksjologia prawa międzynarodowego: wartości i oceny: sprawiedliwość, efektywność, legalizm

3. Teoria prawa międzynarodowego:

a) teorie prawnicze dotyczące natury i działania prawa międzynarodowego

b) metodologiczne aspekty prawa międzynarodowego

c) prawo międzynarodowego jako porządek prawny: budowa, struktura, luki i kolizje; uniwersalizm i regionalizm w prawie międzynarodowym

4. Futurystyka prawa międzynarodowego

Literatura:

J. Gilas, Systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych, Warszawa-Poznań-Toruń 1981

R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego, Warszawa: Difin 2011

C. Mik, Agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje dla rządów prawa na poziomie międzynarodowym. Szkic problematyki [w:] A. Kozłowski (red.), Rządy prawa jako wartość uniwersalna: księga jubileuszowa Profesora Krzysztofa Wójtowicza, Wrocław 2022

C. Mik, Globalizacja a prawo międzynarodowe [w:] A. Malevska, M. Szczepanik-Filary (red.), Słowniki społeczne, tom VII: Globalizacja i współzależność, Kraków 2022

C. Mik, Realizm w polityce międzynarodowej w świetle stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego w dobie globalizacji [w:] E. Cała Wacinkiewicz (red.), Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość, Wyd. CH Beck 2018

C. Mik, Russia's aggression against Ukraine: a clash of two visions of the international community and international law. Preliminary conceptual reflections, PRIEL 2022, vol. 11, Issue 2

C. Mik, Ł. Kułaga (red.), Przestrzeń cyfrowa. Nowe wyzwania z perspektywy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2021

A. Wnukiewicz-Kozłowska, Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, Wrocław 2011

Literatura dodatkowa:

S. Besson, J. Tasioulas (eds.), The Philosophy of International Law, Oxford: Oxford University Press 2010

M. Byres M. (ed.), The Role of Law in International Politics. Essays in International Relations and International Law, Oxford: Oxford University Press 2000

J. L. Dunhoff, M. A. Pollack (eds.), Interdisciplinary Perspectives on International law and International Relations. The State of Art, Cambridge : Cambridge University Press 2013

R. Kolb, Theory of International Law, Oxford-Portland: Hart Publishing 2016

C. Mik, Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, vol. 1 and 2, Warszawa: C.H. Beck 2019

C. Mik, Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji, t. 1. Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa, TNOiK, Toruń 2021

C. Mik, Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji, t. 2. Wpływ globalizacji na klasyczny paradygmat państwa i prawa. W cieniu pandemii SARS-COVID-19, TNOiK, Toruń 2022

A. Orakhelashvili (ed.), Research Handbook on the Theory and History of International Law, Cheltenham-Northampton: Edward Elgar 2011

A. Orford, F. Hoffmann (eds.), The Oxford Handbook of the Theory of International Law, Oxford: Oxford University Press 2016

F. A. Tesón, A Philosophy of International Law, Oxford: Oxford University Press 1998

T. Widłak, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena , Gdańsk 2018

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykład i literatura zalecana. Forma zaliczenia jest przygotowany przez studenta esej powiązany z odpowiedzią ustną na jego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Kotowski
Prowadzący grup: Natalia Dzięcielska, Artur Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego, Warszawa: Difin 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)