Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona Praw Człowieka w systemie ONZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-OPCSONZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona Praw Człowieka w systemie ONZ
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

Kurs z zakresu ochrony praw człowieka

Skrócony opis:

Ochrona praw człowieka w systemie ONZ jest jednym z kluczowych obszarów działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). System ONZ opracował i przyjął wiele instrumentów prawnych oraz mechanizmów monitorowania i egzekwowania praw człowieka na szczeblu międzynarodowym.

Pełny opis:

Student zostanie zapoznany z zakresem dokumentacji:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

a także organów i mechanizmów ochrony

Rada Praw Człowieka

Procedury specjalne:

Ochrona praw człowieka w systemie ONZ jest realizowana przez szereg instrumentów prawnych, organów oraz mechanizmów monitorowania i egzekwowania praw człowieka. System ONZ odgrywa kluczową rolę w promowaniu uniwersalnych wartości praw człowieka oraz wspieraniu państw członkowskich w przestrzeganiu ich międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka.

Literatura:

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167 oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169.

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014

W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011

B. Wierzbicki, Prawo międzynarodowe, materiały do studiów, Białystok 2008

M. Piechowiak, Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzne, [w:] M. Piechowiak (red.), Pojęcie praw człowieka, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność, udział w zadaniach warsztatowych, symulacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)