Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sporów i konfliktów międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-PSiKM-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo sporów i konfliktów międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; SPM2_K02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem sporu i konfliktu międzynarodowego oraz metod ich rozstrzygania.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Metody oceny: przygotowanie (wygłoszenie) referatu lub przygotowanie pracy pisemnej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Analiza specyfiki sporów i konfliktów międzynarodowych

2. Cechy charakterystyczne sporów i konfliktów międzynarodowych

3. Podstawowe grupy przyczyn powstawania sporów i konfliktów międzynarodowych

4. Konflikty międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i mechanizmów sądowych oraz sprawiedliwości tranzytywnej, (np.):

- Konflikt w b. Jugosławi

- konflikt w Sudanie

- konflikt w Rwandzie

- konflikt w Sierra Leone

- konflikt w Kambodży

- konflikt na Timorze Wschodnim

- konflikt w Iraku (I i II Wojna w Zatoce)

- konflikt w Libanie

- konflikt w Somalii

- konflikt w Czeczenii

- Konflikt w Afganistanie

- konflikt w Syrii

5.Spory międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i ich rozstrzygania oraz analiza problemów istotnych dla zagadnienia sporów i konfliktów międzynarodowych (np.):

- spór o wyspy Kurylskie

- spór dot. Kosowa

- problem Apartheidu

- problem terroryzmu

6. Omówienie konfliktów lub sporów międzynarodowych uzgodnionych ze studentami

Metody oceny: przygotowanie (wygłoszenie) referatu lub przygotowanie pracy pisemnej

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis EK:

SPM2_U01 - absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wykonywania zadań, formułowania i rozwiązywania prawnomiędzynarodowych problemów prawnych dotyczących specyfiki współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych

SPM2_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego w zakresie sporów i konfliktów międzynarodowych dla wykonywania zadań typowych dla pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej

SPM2_K01 -absolwent jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w obszarze podejmowanej działalności oraz w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych oraz związanych z nimi problemów prawnych

SPM2_K02 - student rozumie specyfikę oraz dynamikę sporów i konfliktów międzynarodowych, przez co rozumie również konieczność krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych

i praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) lub też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy (lub referatu); praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, bez dbałości o styl i wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę (referat) o niskiej wartości merytorycznej pod względem problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych, za to jest ona poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne dotyczące analizy podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Bardzo dobra analiza podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (referatu): 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10h

SUMA GODZIN 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 (60h)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Analiza specyfiki sporów i konfliktów międzynarodowych

2. Cechy charakterystyczne sporów i konfliktów międzynarodowych

3. Podstawowe grupy przyczyn powstawania sporów i konfliktów międzynarodowych

4. Konflikty międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i mechanizmów sądowych oraz sprawiedliwości tranzytywnej, (np.):

- Konflikt w b. Jugosławi

- konflikt w Sudanie

- konflikt w Rwandzie

- konflikt w Sierra Leone

- konflikt w Kambodży

- konflikt na Timorze Wschodnim

- konflikt w Iraku (I i II Wojna w Zatoce)

- konflikt w Libanie

- konflikt w Somalii

- konflikt w Czeczenii

- Konflikt w Afganistanie

- konflikt w Syrii

5.Spory międzynarodowe: analiza poszczególnych przypadków i ich rozstrzygania oraz analiza problemów istotnych dla zagadnienia sporów i konfliktów międzynarodowych (np.):

- spór o wyspy Kurylskie

- spór dot. Kosowa

- problem Apartheidu

- problem terroryzmu

6. Omówienie konfliktów lub sporów międzynarodowych uzgodnionych ze studentami

Metody oceny: przygotowanie (wygłoszenie) referatu lub przygotowanie pracy pisemnej

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)