Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-RwSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM2_W04; SPM2_W05; SPM2_W06

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

I. Zagadnienia wstępne

1. Aspekty regionalizmu

2. Teorie regionu

3. Regionalizm a globalizacja

II. Geneza regionalizmu

4. Regiony historyczne i ich marginalizacja w epoce nowożytnej

5. Mocarstwowość w stosunkach międzynarodowych i polityka stref wpływów

6. Totalitaryzm jako zagłada regionalizmu

7. Współczesna rewitalizacja regionalizmu

III. Dynamika regionalizmu

8. Europa jako region

9. Ameryka Północna i Południowa

10. Bliski Wschód, Kaukaz, Azja Środkowa

11. Region Europy Środkowowschodniej

12. Regionalna polityka historyczna

13. Prześladowania etniczne i religijne w XXI w.

14. Zarządzanie regionem

15. Edukacja regionalna w III RP

Literatura:

Literatura podstawowa:

* brak polskiego podręcznika do przedmiotu.

Literatura pomocnicza:

* Marek Jan Chodakiewicz, Międzymorze, Warszawa 2016.

* Stefan Cisek, Geohistorica. Rzecz o granicach Polski, Łódź 2022.

* Mariusz Kowalski, Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa 2013.

* Regionalization in a Globalizing World: A Comparative Perspective on Forms, Actors and Processes, red. Michael Schulz, Fredrik Söderbaum, Joakim Öjendal, London 2001.

* Henryk Skorowski, Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Warszawa – Krosno 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w zajęciach: 30h,

praca własna: 50h,

przygotowanie do egzaminu: 20h,

SUMA GODZIN: 100 = 4 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna i rozumie w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę dobrą student zna i rozumie w stopniu dobrym;

na ocenę dostateczną student zna i rozumie w stopniu dostatecznym;

na ocenę niedostateczną student nie zna i nie rozumie

następujących grup zagadnień:

SPM2_W04: teorie politologiczne opisujące stosunki międzynarodowe, geopolityczną specyfikę regionów świata, uwarunkowania aksjologiczne społeczności międzynarodowej;

SPM2_W05: politologiczne aspekty funkcjonowania wybranych regionów świata;

SPM2_W06: politologiczne uwarunkowania pracy zawodowej w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFKICkqeMzHEURrhSK-4MjzB7CvegbrE4nC9GA7wXJ7I1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=af08af9f-beab-41b8-a216-247a3ba02dfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)