Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-RwSM-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM2_U06; SPM2_U07; SPM2_K05; SPM2_K06

Skrócony opis:

Szczegółowy opis zajęć jest dostępny na platformie Moodle dla zarejestrowanych uczestników.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

udział w zajęciach synchronicznych: 30h,

zapoznanie z tekstami źródłowymi: 10h

przygotowanie prezentacji: 15h,

przygotowanie do sprawdzianów: 5h,

Suma: 60h = 2 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze.

Na ocenę bardzo dobrą student potrafi w stopniu bardzo dobrym;

na ocenę dobrą student potrafi w stopniu dobrym;

na ocenę dostateczną student potrafi w stopniu dostatecznym;

na ocenę niedostateczną student nie nabył umiejętności ani kompetencji

w zakresie następujących grup zagadnień:

SPM2_U06: wykorzystywanie posiadanej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych, formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów z tego zakresu, innowacyjne wykonywanie zadań z zastosowaniem politologicznego wywodu argumentacyjnego oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;

SPM2_U07: wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej wykonywanej w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym;

SPM2_K05: kultywowanie wzorów właściwego postępowania w międzynarodowym środowisku zawodowym;

SPM2_K06: kompetencja w zakresie krytycznego korzystania z zasobów informacyjnych, krytycznej ewaluacji wiedzy własnej oraz konieczności zasięgania opinii ekspertów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFKICkqeMzHEURrhSK-4MjzB7CvegbrE4nC9GA7wXJ7I1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=af08af9f-beab-41b8-a216-247a3ba02dfe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia stacjonarne na kampusie Młociny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)