Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-HFw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

Wykład obejmuje blisko 27 wieków historii filozofii zachodniej. Kurs rozpoczyna się od początków filozofii starożytnej i biegnie przez kolejne epoki, aż do najnowszych tendencji filozoficznych. Podczas zajęć będziemy dotykać wyłącznie wybranych, najważniejszych problemów. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na najważniejsze, najbardziej fundamentalne pytania - o prawa rządzące światem i jego konstrukcję, o kondycję człowieka, o świat wartości - piękno, prawdę i dobro - czy istnieją i jaka jest ich struktura bytowa, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania świata itd. Wraz z zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska podważające sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne oddanie w pełni ich wspólnego wysiłku intelektualnego. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury. W sylabusie podane są najważniejsze z nich. Jednocześnie siłą rzeczy niepełne wykłady, wymagają uzupełnienia literaturą obowiązkową, w tym roku jest to O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2004.

Literatura:

AYER A. J., Filozofia w XX wieku, Przełożył T. Baszniak, Warszawa 2000

COPLESTON F., Historia filozofii, tłum. J. Łoziński t. 1-9, Lublin 2006 GILSON E., LANGAN T., MAURER A.A., Historia filozofii współczesnej. Od Hegla do czasów nowożytnych, przełożyli B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa 1977

KENNY A, Krótka historii filozofii zachodniej, tłum. z ang. W. Popowski, Warszawa 1999

KOWALCZYK S., Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004 TATARKIEWICZ W., Historia filozofii, t.1-3, Warszawa 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. WIEDZA: Student potrafi rozpoznać poglądy najważniejszych filozofów. Zna i rozumie pojęcia przez nich używane, potrafi je wymienić i wyjaśnić. Potrafi przedstawić i odróżnić poszczególne działy filozofii w kontekście ich powstania i rozwoju w ramach omawianych okresów. Rozumie rozwój myśli filozoficznej.

2. UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi odróżnić poglądy danego autora od ich późniejszych rozwinięć i komentarzy. Rozumie problem interpretacji tekstów źródłowych, odróżnia różne sposoby i szkoły interpretacji podstawowych problemów w nich zawartych. Potrafi śledzić rozwój problemu filozoficznego u kolejnych autorów. Potrafi rozpoznać przeciwne stanowiska w sporach filozoficznych. Samodzielnie czyta teksty filozoficzne.

Opis ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Nauka do egzaminu: 10 godz.

Razem: 60 godzin czyli 2 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.